The Effective Minimum Frequency of Video Advertising on YouTube in Media Planning

Thesis title: Efektivní minimální frekvence videoreklamy na platformě YouTube v mediálním plánování
Author: Karpychev, Danil
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Sláma, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je postihnout dynamiku vztahu mezi navýšením frekvence reklamy a jejím dopadem na růst mentální dostupnosti značky a současně identifikovat výši efektivní minimální frekvence videoreklamy na platformě YouTube, která přináší nejvyšší přidanou hodnotu působení na růst mentální dostupnosti značky a tímto optimalizuje rozšíření zásahu. Vedlejším cílem práce je rozšíření práce o praktické doporučení pro plánování zásahu a frekvence videoreklamy na platformě YouTube na základě zjištění faktorů, které mohou ovlivnit stanovenou výši efektivní minimální frekvence. Rešerše literatury identifikovala teoretické směry a konflikty jiných předcházejících výzkumů. Praktická část obsahuje výsledky analýzy Brand Lift studie YouTube kampaně, analýzy 20 YouTube kampaní z různých kategorií produktů a jejich dopadů na hledanost značky a expertní rozhovory validující výsledky výzkumu. Práce došla k závěru, že existuje přímý vztah mezi frekvencí YouTube reklamy a jejím dopadem na růst mentální dostupnosti značky; tento vztah má nelineární charakter v tvaru křivky “S”. Práce určila výši efektivní minimální průměrné měsíční frekvence 2,5 pro videoreklamu na platformě YouTube, která přináší nejvyšší přidanou hodnotu působení na růst mentální dostupnosti značky a tímto optimalizuje rozšíření zásahu. V poslední kapitole jsou představena praktická doporučení pro plánování frekvence a zásahu YouTube kampaní na základě faktorů ovlivňujících výši efektivní minimální frekvence.
Keywords: Efektivní minimální frekvence; zásah; YouTube reklama; plánování komerční komunikace
Thesis title: The Effective Minimum Frequency of Video Advertising on YouTube in Media Planning
Author: Karpychev, Danil
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Sláma, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of this research paper is to describe the relationship between advertising frequency and its impact on the mental availability of the brand and identify the effective minimum frequency for video advertising on YouTube, which has the highest added value of brand mental availability and thus optimizes added reach? The secondary goal of this work is to expand the findings with practical recommendations for planning reach and frequency for video advertising on YouTube based on the identification of factors that may affect the effective minimum frequency. Literature review identified the theoretical directions and the conflicts of another previous research in this field. The practical part contains the results of the analysis of the Brand Lift study of a real YouTube campaign, the analysis of the 20 YouTube campaigns from different product categories, their impact on brand search and expert interviews validating the research results. The thesis concluded that there is a direct relationship between the frequency of YouTube advertising and its impact on the growth of brand mental availability, this relationship is non-linear and has a shape of an "S" curve. The research paper determined the effective minimum average monthly frequency of 2.5 for video advertising on the YouTube platform, which brings the highest added value of the effect on the growth of brand mental availability and thus optimizes the expansion of reach. At the end of the work, practical recommendations for frequency and reach planning for YouTube advertising campaigns are presented.
Keywords: communication planning; YouTube advertising; Effective minimal frequency; reach

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 11. 2020
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 8. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75688/podrobnosti

Files for download

    Last update: