Emotions and their influence on consumer purchasing decisions

Thesis title: Emoce a jejich vliv na kupní rozhodování spotřebitele
Author: Mudarisova, Daria
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Kolouchová, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
Studium spotřebitelských emocí pomáhá obchodníkům interpretovat složité aspekty spotřebního chování. Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání emocí z hlediska jejich vlivu na spotřební chování. Práce si dává za cíl zjistit, jaký vliv mají emoce na kupní rozhodování spotřebitelů u zboží krátkodobé spotřeby a zda existuje rozdíl mezi negativními a pozitivními emocemi z hlediska jejich vlivů na kupní rozhodovací proces. Konkrétně je práce zaměřena na studenty vysokých škol a čerstvé absolventy. V teoretické části jsou shrnuta teoretická východiska a jsou představena specifika využití emocí v marketingové komunikaci, vliv emocí na spotřebitele, spotřební chování a kupní rozhodovací proces. V rámci praktické části jsou využita, jak primární, tak i sekundární data MML-TGI. Za účelem získání primárních dat byl realizován kvalitativní výzkum formou skupinových rozhovorů (focus group). Z výsledků výzkumu byla odvozena marketingová doporučení.
Keywords: kupní rozhodovací proces; reklama; emoce; spotřební chování; MML-TGI
Thesis title: Emotions and their influence on consumer purchasing decisions
Author: Mudarisova, Daria
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Kolouchová, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
The study of consumer emotions can contribute to interpret complex aspects of consumer behavior. This Master Thesis is focused on the study of emotions in terms of their influence on consumer behavior. The aim of this thesis is to determine what influence emotions have on consumers' purchasing decisions towards non-durable goods and whether there is a difference between negative and positive emotions in terms of their effects on the purchasing decision-making process. Specifically, the work is focused on university students and recent graduates. The theoretical part summarizes the theoretical background and introduces the specifics of the use of emotions in marketing communication, the impact of emotions on consumers, consumer behavior and purchasing decision-making process. In the practical part, both primary data and secondary MML-TGI data are used. In order to obtain primary data, qualitative research was conducted in the form of focus group interviews. From the research results, marketing recommendations were derived.
Keywords: Emotions; consumer behavior; advertising; MML-TGI; purchasing decision-making process

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 10. 2020
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 8. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75268/podrobnosti

Files for download

    Last update: