Analysis of the public health insurance system in the Czech Republic between the years 2008–2020

Thesis title: Analýza systému veřejného zdravotního pojištění v České republice v letech 2008–2020
Author: Hrubý, Adam
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zubíková, Adéla
Opponents: Bartůsková, Lucia
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou systému veřejného zdravotního pojištění v České republice v letech 2008 – 2020. Teoretická část práce se zaměřuje především na principy ekonomie zdraví a typologii zdravotních systémů s důrazem na Bismarckův model. Praktická část práce se věnuje legislativě systému veřejného zdravotního pojištění a vývoji celkových příjmů a výdajů zdravotních pojišťoven. Celkové příjmy i výdaje zdravotních pojišťoven jsou komparovány s vývojem HDP v ČR ve sledovaném období. Mezi komparovanými daty byla nalezena velmi silná korelace a byla tak potvrzena primární hypotéza práce, která sděluje, že „Systém veřejného zdravotního pojištění v České republice byl ve sledovaném období 2008-2020 silně procyklický.“. Analýzou zůstatků rezervních a základních fondů zdravotních pojišťoven došlo k falsifikaci sekundární hypotézy práce, která uvádí, že „Zdravotní pojišťovny za období pandemie covid-19 vyčerpaly veškeré úspory z minulých let.“, jelikož v době psaní práce zdravotní pojišťovny nevyčerpaly veškeré úspory z minulých let. Součástí práce jsou hospodářskopolitická doporučení pro stabilizaci systému v příštích letech.
Keywords: zdravotní systémy; financování zdravotnictví; veřejné zdravotní pojištění
Thesis title: Analysis of the public health insurance system in the Czech Republic between the years 2008–2020
Author: Hrubý, Adam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zubíková, Adéla
Opponents: Bartůsková, Lucia
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis focuses on the analysis of the public health insurance system in the Czech Republic in the years 2008 - 2020. The theoretical part of the thesis deals mainly with the principles of health economics and typology of health systems with emphasis on the Bismarck model. The practical part of the thesis deals with the legislation of the public health insurance system and the development of total revenues and expenditures of health insurance companies. Total revenues and expenditures of health insurance companies are compared with the development of GDP in the Czech Republic in the period under review. A very strong correlation was found between the compared data and thus the primary hypothesis of the thesis which states that „The public health insurance system in the Czech Republic was strongly cyclical in the period 2008-2020.” was confirmed. The analysis of the balances of the reserve and basic funds of the health insurance companies falsified the secondary hypothesis of the work, which states that „The health insurance companies in the covid-19 pandemic period exhausted all savings from previous years.” as at the time of writing the thesis the health insurance companies did not exhaust all the savings from previous years. The diploma thesis includes economic and political recommendations for stabilizing the system in the coming years.
Keywords: healthcare systems; healthcare financing; public health insurance

Information about study

Study programme: Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 5. 2021
Date of submission: 17. 12. 2021
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77000/podrobnosti

Files for download

    Last update: