Aplikace umělé inteligence při předvídání volatility cen finančních aktiv

Thesis title: Aplikace umělé inteligence při předvídání volatility cen finančních aktiv
Author: Mikulovská, Andrea
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Vyletelka, Michal
Thesis language: English
Abstract:
As the high-frequency trading and, in more general, high-frequency data modelling has come to the fore in the last decades, this thesis focuses on a such modelling. In high frequency data arises a problem with intraday seasonality which is not as easy to solve as interday or less frequent seasonality. The aim of this master thesis is modelling, predicting and coping with seasonality of 1-minute intraday data of the Tesla time series, using benchmark model MC-GARCH and comparing it with models of artificial neural networks, more precisely, feedforward neural network autoregression model with single hidden layer and LSTM network with two hidden layers, and also k-nearest neighbourhood algorithm was used. For each model, three different n-period ahead rolling predictions are made. Predictive ability of models is then compared using RMSE metric.
Keywords: Volatility; MC-GARCH; Neural Network; K-nearest neighbourhood
Thesis title: Aplikace umělé inteligence při předvídání volatility cen finančních aktiv
Author: Mikulovská, Andrea
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Vyletelka, Michal
Thesis language: English
Abstract:
V posledních desetiletích se dostává do popředí vysokofrekvenční obchodování a obecněji vysokofrekvenční datové modelování, a proto je tato práce zaměřena na takové modelování. U vysokofrekvenčních dat vzniká problém s vnitrodenní sezónností, který není tak snadné vyřešit jako mezidenní nebo nižší sezónnost. Cílem této diplomové práce je modelování, predikce a vypořádání se se sezónností 1-minutových vnitrodenních dat časové řady Tesla za použití benchmark modelu MC-GARCH a jeho porovnání s modely neuronových sítí, přesněji autoregresním modelem feedforwardové neuronové sítě s jednou skrytou vrstvou a sítí LSTM se dvěma skrytými vrstvami a také byl použit algoritmus k-nejbližšího sousedství. Pro každý model jsou vypočítáne tři různé rolling předpovědi s n-periodou dopředu. Prediktivní schopnost modelů je následně porovnána pomocí RMSE metriky.
Keywords: Volatilita; MC-GARCH; Neurónové sítě; K-nejbližší sousedství

Information about study

Study programme: Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 3. 2021
Date of submission: 30. 12. 2021
Date of defense: 20. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76540/podrobnosti

Files for download

    Last update: