Financial and strategic analysis, including the financial plan of FAnn Retail, a. s

Thesis title: Finančná a strategická analýza vrátane finančného plánu spoločnosti FAnn Retail, a. s
Author: Fančovičová, Dominika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Staňková, Anna
Opponents: Marek, Petr
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca spracováva finančnú a strategickú analýzu vrátane finančného plánu spoločnosti FAnn Retail, a. s. Cieľom práce je zhodnotiť finančnú situáciu a zdravie spoločnosti v porovnaní s konkurenčnými spoločnosťami. Práca je rozdelená na dve časti, metodickú a praktickú časť. V metodickej časti diplomovej práce vo finančnej analýze sú vymedzené zdroje informácií pre analýzu, jednotliví užívatelia analýzy a podrobné metódy používaných ukazovateľov. Pokračuje vymedzenie predmetu a nástrojov strategickej analýzy a taktiež vymedzenie finančného plánu. V praktickej časti diplomovej práce sú aplikované poznatky z metodickej časti na spoločnosť FAnn Retail, a. s. Výsledky finančnej analýzy sú vyhodnotené a porovnané s hlavnými konkurenčnými spoločnosťami Sephora s. r. o. a DIVA Center s. r. o.. Situácia spoločnosti FAnn Retail, a. s. je ďalej skúmaná prostredníctvom PEST analýzy, Porterovho modelu 5 síl a SWOT analýzou. Na záver diplomovej práce je spracovaný aj stručný finančný plán na obdobie dvoch rokov.
Keywords: finančná analýza; strategická analýza; finančný plán; FAnn Retail, a. s.
Thesis title: Finanční a strategická analýza včetně finančnho plánu vybraného podniku
Author: Fančovičová, Dominika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Staňková, Anna
Opponents: Marek, Petr
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Tato diplomová práce zpracovává finanční a strategickou analýzu včetně finančního plánu společnosti FAnn Retail, a. s. Cílem této práce je zhodnotit finanční situaci a zdraví společnosti v porovnaní s konkurenčními společnostmi. Práce je rozdělena na dvě časti - na část metodickou a na část praktickou. V metodické části diplomové práce ve finanční analýze jsou vymezeny zdroje informací pro analýzu, jednotliví uživatelé analýzy a podrobné metody použitých ukazatelů. Práce dále pokračuje vymezením předmětu a nástrojů strategické analýzy a také vymezením finančního plánu. V praktické časti diplomové práce jsou aplikovány poznatky z metodické části na společnost FAnn Retail, a. s. Výsledky finanční analýzy jsou vyhodnoceny a porovnány s hlavními konkurenčními společnostmi Sephora s. r. o. a DIVA Center s. r. o. Situace společnosti FAnn Retail, a. s. je dále zkoumaná prostřednictvím PEST analýzy, Porterova modelu 5 sil a SWOT analýzou. Na závěru diplomové práce je zpracován i stručný finanční plán na období dvou let.
Keywords: strategická analýza; finanční plán; finanční analýza; FAnn Retail, a. s.
Thesis title: Financial and strategic analysis, including the financial plan of FAnn Retail, a. s
Author: Fančovičová, Dominika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Staňková, Anna
Opponents: Marek, Petr
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The diploma thesis deals with financial and strategic analysis, including the financial plan of FAnn Retail, a. s. The aim of this thesis is to evaluate the financial situation and health of the company in comparison with competing companies. The thesis is divided into two parts, methodical and practical part. The methodical part of the diploma thesis in financial analysis defines the sources of information for the analysis, individual users and detailed methods of the indicators used. The methods of strategic analysis continues, as well as the financial plan definition. In the practical part of the diploma thesis, the knowledge from the methodical part is applied to the company FAnn Retail, a. s. The results of the financial analysis are evaluated and compared with the main competing companies Sephora s. r. o. and DIVA Center s. r. o.. The situation of FAnn Retail, a. s. is further investigated using STEEP analysis, Porter's 5 forces model and SWOT analysis. At the end of the diploma thesis, a brief financial plan for a period of two years is prepared.
Keywords: financial analysis; strategic analysis; financial plan; FAnn Retail, a. s.

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 7. 2021
Date of submission: 18. 1. 2022
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78282/podrobnosti

Files for download

    Last update: