Analysis of the construction of bank provisions for credit exposures and the impact of a pandemic on their creation

Thesis title: Analýza konstrukce opravných položek bank k úvěrovým expozicím a dopad pandemie na jejich tvorbu
Author: Melnykov, Kyrylo
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Blahová, Naděžda
Opponents: Brada, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je zanalyzovat principy výpočtu a účtování opravných položek k úvěrovým expozicím podle mezinárodního účetního standardu IFRS 9. Dílčím cílem je popsat efekt, který s sebou přinesla pandemie covidu-19, na opravné položky, vnímání úvěrového rizika ze strany bank a vývoj českého úvěrového trhu během prvních dvou let pandemie. Dalším cílem je analyzovat vliv nově přijatých opatření CRR a CDR, jež regulují výpočet kapitálových požadavků. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny základní aspekty nového standardu, které se týkají výpočtu opravných položek k poskytnutým úvěrům, a přehled přijatých opatření ze strany dohledových a regulatorních orgánů kvůli dopadům pandemie covidu-19. V praktické části práce je podroben analýze nejen úvěrový sektor ČR, ale také vybrané české banky. Výsledkem této analýzy je zhodnocení efektu a celosvětově diskutovaných problémových bodů standardu IFRS 9, zhodnocení odolnosti bankovního úvěrového sektoru vůči podobnému externímu ekonomickému vlivu a predikce budoucího vývoje bankovního úvěrového sektoru.
Keywords: kreditní riziko; Bankovní sektor; opravné položky; úvěrový sektor
Thesis title: Analysis of the construction of bank provisions for credit exposures and the impact of a pandemic on their creation
Author: Melnykov, Kyrylo
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Blahová, Naděžda
Opponents: Brada, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze the principles of calculation and accounting of provisions for credit exposures according to the international accounting standard IFRS 9. The partial goal is to describe the effect of the covid-19 pandemic on loans provisions, the perceptions of credit risk by banks and the development of the Czech credit market. Another goal is to analyze the impact of the newly adopted measures CRR and CDR regulating the calculation of capital requirements. The theoretical part of the diploma presents the basic aspects of the new standard, which relates to the calculation of loan loss provisions and an overview of measures taken by supervisory and regulatory authorities due to the pandemic. The practical part of the work analyzes the credit sector of the Czech Republic and selected Czech banks. The result of this work is an evaluation of the effect and globally discussed problem points of IFRS 9, an evaluation of the banking credit sector's resilience to a similar external economic shock and a prediction of the future development of the banking credit.
Keywords: Banking sector; credit sector; allowances; credit risk

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 12. 2019
Date of submission: 24. 1. 2022
Date of defense: 3. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72017/podrobnosti

Files for download

    Last update: