Selected functionalities of the HELIOS Orange program and their use

Thesis title: Vybrané funkcionality programu HELIOS Orange a jejich využití
Author: Hejl, Štěpán
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hora, Michal
Opponents: Křivanec, Oto
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá ERP systémy a jejich využitím pro oblast vedení účetnictví. Cílem práce je zhodnocení jednotlivých modulů a vytvoření návrhu automatizace některých funkcí. Teoretická část je zaměřená na historii vedení účetnictví, automatizované operace, které v současné době využívají ERP softwary pro své uživatele a změnu náplně účetní profese. Praktická část ukazuje využití těchto funkcí v programu HELIOS Orange verzi iNuvio. Součástí této části práce je autorův návrh částečné automatizace časového rozlišení a aplikace funkce ve zmíněném softwaru. Návrh je v současné době testován a do budoucna není vyloučeno jeho praktické využití v programu HELIOS Orange.
Keywords: modul; ERP; HELIOS Orange; automatizace; software; účetnictví
Thesis title: Selected functionalities of the HELIOS Orange program and their use
Author: Hejl, Štěpán
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hora, Michal
Opponents: Křivanec, Oto
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with ERP systems and their use in the field of accounting. The aim of the work is to evaluate the individual modules and create a design of automation of some functions. The theoretical part focuses on the history of accounting, automated operations that currently use ERP systems for their users and change the accounting profession. The practical part shows the use of these functions in the HELIOS Orange software version iNuvio. The part of this thesis is the author's proposal for partial automation of time resolution and application of the function in the mentioned software. The proposal is currently being tested and its practical use in the HELIOS Orange is not excluded in the future.
Keywords: HELIOS Orange; software; modul; accounting; automation; ERP

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 3. 2021
Date of submission: 15. 1. 2022
Date of defense: 9. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76658/podrobnosti

Files for download

    Last update: