Analysis of the asymmetric effect of energy consumption on value added in sectors of selected European Union countries

Thesis title: Analýza asymetrického vlivu spotřeby energie na přidanou hodnotu v odvětvích vybraných zemí Evropské unie
Author: Uherková, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Frýd, Lukáš
Opponents: Sokol, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Znečišťování životního prostředí se v posledních letech zrychluje, a proto se stalo důležitým tématem v Evropské unii. Jedním z faktorů, které mohou zpomalit globální oteplování, je snížení výroby a spotřeby neobnovitelných zdrojů energie. Otázkou je, jak by případná redukce spotřeby energie ovlivnila hospodářský růst v zemích Evropské unie. Předmětem práce je zkoumání vlivu spotřeby energie na přidanou hodnotu v daných odvětvích ve vybraných zemích Evropské unie v letech 1999–2009. K analýze je použita penalizovaná kvantilová regrese s fixními efekty, jejíž výsledky jsou porovnány s klasickým modelem s fixními efekty. Z výsledků obou metod vyšlo najevo, že spotřeba energie pozitivně ovlivňuje přidanou hodnotu. Zároveň byl odhadnut i opačný vztah mezi proměnnými, z jehož výsledků vyplývá, že přidaná hodnota má také pozitivní efekt na spotřebu energie. Vedlejším sledovaným vztahem byl vliv energeticky intenzivních odvětví na přidanou hodnotu. Z odhadů vyplývá, že tato odvětví mají negativní vliv na přidanou hodnotu. Testováním bylo dále zjištěno, že kvantilový efekt spotřeby energie na přidanou hodnotu nepřevládá. Z toho vyplývá, že je tento efekt symetrický. Podle zjištěných závislostí mezi proměnnými jsou navržena politická doporučení ohledně spotřeby energie tak, aby byl zachován hospodářský růst a zároveň se zpomalilo znečišťování ovzduší.
Keywords: spotřeba energie; kvantilová regrese; energeticky intenzivní sektory; panelová data
Thesis title: Analysis of the asymmetric effect of energy consumption on value added in sectors of selected European Union countries
Author: Uherková, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Frýd, Lukáš
Opponents: Sokol, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Environmental pollution has accelerated in recent years and has therefore become an important issue in the European Union. One of the factors that can slow down global warming is to reduce the production and consumption of non-renewable energy sources. The question is how would possible reduction in energy consumption affect economic growth in the countries of the European Union. The subject of this paper is to investigate the impact of energy consumption on value added in given sectors in selected European Union countries in the period 1999-2009. A penalized quantile fixed effects regression is used for the analysis and the results are compared with a classical fixed effects model. The results of both methods show that energy consumption has a positive impact on value added. At the same time, the inverse relationship between the variables was also estimated and the results show that value added has a positive effect on energy consumption. Meanwhile, a secondary relationship observed in this thesis was the effect of energy intensive industries on value added. The estimates show that these sectors have a negative effect on value added. Further testing revealed that the quantile effect of energy consumption on value added is not dominant. Therefore, it implies that this effect is symmetrical. According to the observed dependencies between the variables, policy recommendations on energy consumption are suggested to maintain economic growth while slowing down environmental pollution.
Keywords: energy consumption; quantile regression; energy intensive industries; panel data

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 1. 2022
Date of submission: 22. 4. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80547/podrobnosti

Files for download

    Last update: