Digital distribution of electronic music

Thesis title: Digitální distribuce elektronické hudby
Author: César, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Böhmová, Lucie
Opponents: Bruckner, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá digitální distribucí elektronické hudby se zaměřením na začínající producenty. Cílem této práce je vytvořit sadu doporučení pro začínající producenty. Cíle je dosaženo pomocí teoretické části a praktické části, jež zahrnuje porovnání služeb poskytujících streaming hudby on-demand a rozhovory. Cíl práce je dále podpořen výzkumnými otázkami, jež jsou stanoveny v úvodu práce. Pro dosažení cíle práce byly zvoleny metody analýza, explanace, popis, komparace a řízený rozhovor. Práce je rozdělena na 3 hlavní části. První část se soustřeďuje na vymezení teoretického rámce. Druhá část se věnuje porovnání služeb poskytujících streaming hudby on-demand. Třetí část zahrnuje řízené rozhovory a závěrečné vyhodnocení výsledků včetně odpovědí na výzkumné otázky. Pro porovnání byly zvoleny 4 služby. Na základě teoretické části, porovnání a řízených rozhovorů byla vytvořena sada doporučení pro začínající producenty, která byla ověřena zkušeným hudebním producentem.
Keywords: Digitální distribuce elektronické hudby; služba poskytující streaming hudby on-demand; Spotify; digital audio workstation; Apple Music
Thesis title: Digital distribution of electronic music
Author: César, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Böhmová, Lucie
Opponents: Bruckner, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the digital distribution of electronic music with a focus on beginning producers. The aim of this work is to create a set of recommendations for beginning producers. The goal is achieved through a theoretical part, a practical part including a comparison of music streaming services, and interviews. The aim of this work is further supported by research questions, which are defined in the introduction. Methods of analysis, explanation, description, comparison and controlled interview were chosen. The work is divided into 3 main parts. The first part deals with the definition of theoretical framework. The second part deals with the comparison of music streaming services. The third part deals with controlled interviews and final evaluation of results including answers to research questions. For comparison 4 streaming services were chosen. Based on theoretical part, comparisons and guided interviews, a set of recommendations for beginning producers, which has been verified by an experienced producer, was created.
Keywords: Digital distribution of electronic music; music streaming service; Spotify; digital audio workstation; Apple Music

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 6. 2021
Date of submission: 22. 4. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77272/podrobnosti

Files for download

    Last update: