The quality of the destination and its influence on visitors' satisfaction

Thesis title: Kvalita destinace a její vliv na spokojenost návštěvníků
Author: Kubalová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Štumpf, Petr
Opponents: Luštický, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality destinace cestovního ruchu Lipensko na základě spokojenosti návštěvníků s faktory kvality destinace a jejich vlivem na celkovou spokojenost návštěvníků. Stěžejní úlohu v celé práci představuje regresní analýza konkrétně Generalized Linear Model (GLM) popisující závislost vysvětlované proměnné (celková spokojenost s kvalitou destinace) na skupině vysvětlujících proměnných (spokojenost s kvalitou jednotlivých faktorů destinace). V teoretické části práce je zpracována problematika destinace cestovního ruchu, faktorů kvality destinace cestovního ruchu a spokojenosti návštěvníků. Analytická část práce nejdříve popisuje současný stav primární a sekundární nabídky cestovního ruchu v destinaci, a poté se soustředí na hodnocení spokojenosti návštěvníků s využitím primárních dat. Na základě výsledků GLM jsou následně identifikovány faktory kvality destinace, které určují celkovou spokojenost návštěvníků. Závěrečná část práce se zabývá vyhodnocením zjištěných poznatků a návrhem opatření pro systematické zvyšování kvality destinace Lipensko.
Keywords: destinace cestovního ruchu; faktory kvality destinace; spokojenost návštěvníků; regresní analýza; Generalized Linear Model; Lipensko
Thesis title: The quality of the destination and its influence on visitors' satisfaction
Author: Kubalová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Štumpf, Petr
Opponents: Luštický, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation of the quality of the Lipensko tourist area on the basis of visitors' satisfaction with the factors of destination quality and their influence on overall satisfaction of visitors. The main role in the whole work plays regression analysis, specifically the Generalized Linear Model (GLM) describing the dependence of the explained variable (overall satisfaction with the quality of the destination) on a group of explanatory variables (satisfaction with the individual factors of destination quality). The theoretical part covers the issue of tourism destination, factors of destination quality and visitors' satisfaction. The analytic part first describes the current state of the primary and secondary tourism offer in the destination and then focuses on evaluation of visitors' satisfaction using primary data. Based on the GLM results, the factors of destination quality are identified that determine the overall satisfaction of visitors. The final part discusses the most important findings and suggests measures for systematic improvement of the Lipensko tourist area.
Keywords: tourism destination; factors of destination quality; visitors' satisfaction; regression analysis; Generalized Linear Model; Lipensko tourist area

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 9. 2021
Date of submission: 23. 4. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77983/podrobnosti

Files for download

    Last update: