Further education as a means of management in social services

Thesis title: Další vzdělávání jako prostředek managementu v sociálních službách
Author: Ježková Petrů, Gabriela
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Hejda, Jan
Opponents: Krpálek, Pavel; Truhlářová, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
Předložená disertační práce se zabývá managementem dalšího vzdělávání v sociálních službách. Předmětem výzkumu je další vzdělávání v sociálních službách se zaměřením na oblast metod a forem vzdělávání, hodnocení dalšího vzdělávání a odborné a sociální kompetence. Sociální služby jsou oblastí, která musí reagovat na změny ve společnosti a požadavky zasažených skupin obyvatelstva nebo jednotlivců. Další vzdělávání, které je v této oblasti povinné ze zákona, je prostředkem k zajištění udržení a rozšiřování kompetencí. Tato práce si klade za cíl proniknout do hloubky tématu a zjistit, které faktory oblast dalšího vzdělávání v sociálních službách ovlivňují a navrhnout schémata pro oblast managementu lidských zdrojů, zejména oblast vzdělávání pracovníků. V rámci výzkumného šetření byl proveden kvalitativní a kvantitativní výzkum. V rámci kvalitativního výzkumu byla provedena případová studie, která umožnila proniknout do hloubky celého problému a identifikovat oblasti, které byly dále zkoumány prostřednictvím výzkumu kvantitativního s využitím dotazníkového šetření. Uvedenými oblastmi jsou metody a formy vzdělávání, hodnocení dalšího vzdělávání a oblast kompetencí. Zkoumaná oblast je podložena teoretickým rámcem, který je založen na rešerši nejvýznamnějších tuzemských a zahraničních publikovaných zdrojů a zároveň zachycuje významné a relevantní výzkumné studie a články publikované v databázích WOS a Scopus. Kvalitativní výzkum byl proveden výzkumnou metodou případové studie v organizaci poskytující sociální služby. V rámci případové studie bylo provedeno hloubkové interview a zúčastněné pozorování. Výsledky umožnily zpracovat zakotvenou teorii a identifikovat tři oblasti pro kvalitativní výzkum. V rámci kvantitativního výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření v organizacích poskytujících sociální služby v ČR. Ke zpracování výsledků byly použity metody vícerozměrné statistiky pro zpracování dat. Výsledky kvantitativního výzkumu přispěly k ověření vztahů a závislostí výzkumných proměnných stanovených v jednotlivých oblastech. Výsledky faktorové analýzy umožnily stanovit kombinaci vzdělávacích metod a forem s ohledem na cíle vzdělávání, kombinace nástrojů hodnocení a kombinace odborných a sociálních kompetencí. Výsledky byly podkladem pro formulování doporučení a závěrů pro oblast dalšího vzdělávání v sociálních službách, které byly ověřeny v rámci evidence a validace schémat.
Keywords: sociální služby; kompetence; vzdělávací metody dalšího vzdělávání; další vzdělávání; management dalšího vzdělávání
Thesis title: Further education as a means of management in social services
Author: Ježková Petrů, Gabriela
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Hejda, Jan
Opponents: Krpálek, Pavel; Truhlářová, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
The dissertation presented deals with the further education in social services management. Based on the qualitative research, it analyzes three areas, namely the educational methods of further education, the further education evaluation, and the competence. Social services are areas that must respond to the changes in the society and to the requirements of the groups of people or the individuals affected. Further education, which is mandatory by law in this area, is the means of the competencies maintaining and expanding. The initial research carried out using the case study method enabled to delve into the depth of the whole problem and to identify the three areas mentioned above, which were further explored by means of the quantitative research. The area researched is grounded by a theoretical framework based on a search of the most important domestic and foreign sources published, and at the same time it captures important and relevant research studies and articles published in the WOS and Scopus databases. The empirical part of the work is based on the qualitative and quantitative research. The qualitative research allowed to develop the embedded theory and identify three areas for the qualitative research. Within the quantitative research, the methods of multidimensional statistics were used for the data processing. The results of both parts of the research formed the basis for evidence. The asset of the qualitative research lies mainly in the established theory formulation. The results of the quantitative research contributed to the relations and dependencies verification, as well as to the formulation of the recommendations and conclusions for the area of the further education in social services, which were verified in the evidence.
Keywords: further education; management of further education; social services; competency; education methods

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 9. 2021
Date of submission: 25. 4. 2022
Date of defense: 1. 7. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79308/podrobnosti

Files for download

    Last update: