Design and Implementation of a Mobile Application EasyPacking

Thesis title: Návrh a implementace mobilní aplikace EasyPacking
Author: Zeman, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Smutný, Zdeněk
Opponents: Vencovský, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace pro operační systém Android. Aplikace slouží ke tvorbě a využívání cestovních seznamů. Cílem práce je vytvoření aplikace, která nabízí obvyklou funkčnost aplikací toho typu, ale zároveň jde hlavně o implementaci dosud konkurencí neposkytované funkčnosti. První část práce se věnuje analýze konkurenčních aplikací, které jsou hodnoceny pomocí multikriteriální analýzy. Pomocí nasbíraných informací byly vytvořeny implementační požadavky na novou aplikaci. Druhá část se věnuje detailnímu popisu funkčních a nefunkčních požadavků, volbě a návrhu databáze, modelu případů užití a aplikačnímu schématu propojení obrazovek aplikace. Třetí část práce popisuje implementaci vymezené funkčnosti. Představeny byly stěžejní části kódu a technologie potřebné k dosažení cíle. Čtvrtá část je zaměřena na testování nově vzniklé aplikace. Nejprve bylo zkoumáno, zda se podařilo dosáhnout implementace veškeré vymezené funkčnosti. Následně byla aplikace podrobena stejné multikriteriální analýze jako konkurenční řešení. Poslední fází testování bylo poskytnutí aplikace vybraným uživatelům, kteří zhodnotili její funkčnost a sdělili zpětnou vazbu ohledně námětů na zlepšení. Stěžejní součástí bakalářské práce jsou zdrojové kódy aplikace EasyPacking, která byla dle návrhu vytvořena a práce o ní pojednává.
Keywords: Android; aplikace; Java; seznamy
Thesis title: Design and Implementation of a Mobile Application EasyPacking
Author: Zeman, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Smutný, Zdeněk
Opponents: Vencovský, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design and implementation of a mobile application for the Android operating system. The application is used to create and use travel lists. The work aims to create an application that offers the usual functionality of applications of this type, but, at the same time, it is mainly the implementation of functionality not yet provided by competitors. The first part of the thesis is devoted to analyzing competing applications, which are evaluated using multicriteria analysis. Implementation requirements for the new application were created using the collected information. The second part deals with a detailed description of functional and non-functional requirements, database selection and design, use case model, and application scheme of the interconnection of application screens. The third part describes the implementation of the defined functionality. Finally, the critical pieces of code and technology needed to achieve the goal were presented. The fourth part focuses on testing the newly created application. First, it was examined whether all defined functionality was implemented. Subsequently, the application was subjected to the same multicriteria analysis as the competing ones. The last testing phase was to provide the application to selected users, who evaluated its functionality and provided feedback with suggestions for improvement. The central part of the bachelor's thesis is the source codes of the Easy Packing application, which was created according to the design, and the thesis deals with it.
Keywords: Android; Application; Java; Lists

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 4. 2021
Date of submission: 4. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76875/podrobnosti

Files for download

    Last update: