Analysis and design of a business intelligence solution for an insurance company

Thesis title: Analýza​a návrh řešení business intelligence pro pojišťovací​ společnost
Author: Ludrinská, Jaroslava
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Fortinová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem vypracovaní této bakalářské práce je analýza a návrh nového business intelligence řešení v oblasti pojišťovnictví, konkrétně pojišťovacích zprostředkovatelů. Analýza a následné řešení vychází z teoretický zdrojů, zákonných úprav a z informací získaných od firem v odvětví. Prvním dílčím cílem je pro potřeby analýzy definovat pojišťovací společnost a charakterizovat pojistný trh v České republice. Toho je dosaženo na základě provedené rešerše knižních a internetových zdrojů a akademických prací společně s konzultacemi s firmami v odvětví. Dále sestavit obecnou analýzu pojišťovací společnosti, tj. zmapovat standartní oblasti řízení, oblasti řízení informačních technologií a oblasti řízení typické pro pojišťovací společnost. V neposlední řadě je cílem sestavit návrh řešení self service business intelligence řešení pro vybranou oblast řízení pojišťovací společnosti, popsat dimenzionální model návrhu a ten transformovat v posledním kroku prostřednictvím aplikace Tableau do pilotního řešení SSBI. Výstupem této práce je teoretický popis řešení problematiky BI u pojišťovacích společností, především oblastí řízení typických pro pojišťovací zprostředkovatele a jejich popis dle metodiky MBI a následný příklad řešení vybrané oblasti řízení.
Keywords: Business Intelligence; Self Service Business Intelligence; Řízení; Pojišťovací společnost; Analýza
Thesis title: Analysis and design of a business intelligence solution for an insurance company
Author: Ludrinská, Jaroslava
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Fortinová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse and design a new business intelligence solution in the insurance industry, specifically insurance intermediaries. The analysis and subsequent solution are based on theoretical sources, legal regulations and information obtained from companies in the sector. The first sub-objective is to define an insurance company and characterize the insurance market in the Czech Republic for the purpose of an analysis. This is achieved by research of literature and internet sources and academic theses together with consultations provided by companies in the sector. Furthermore, to compile a general analysis of an insurance company, i.e. to map standard management areas, information technology management areas and management areas typical for an insurance company. Last but not least, the aim is to build a proposal for a self-service business intelligence solution for a selected management area of an insurance company, to describe the dimensional model of the proposal and to transform it in the last step via Tableau software into a pilot SSBI solution. The output of this thesis is a theoretical description of BI solutions for insurance companies, especially the management areas typical for insurance intermediaries and their description according to the MBI methodology, followed by an example of a solution for a selected management area.
Keywords: Business Intelligence; Self Service Business Intelligence; Controlling; Insurance intermediary company; Analytics

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 7. 2021
Date of submission: 4. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77441/podrobnosti

Files for download

    Last update: