Analysis of the credit default swaps development in relation to country risk

Thesis title: Analýza vývoja kreditných swapov vo vzťahu k riziku krajiny
Author: Koreň, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Panoš, Jiří
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Zvolená diplomová práca skúma problematiku obchodovania s kreditným rizikom štátov prostredníctvom sovereign CDS. Význam štátov v kombinácii s možnosťami využitia kreditných swapov, so sebou prináša spektrum benefitov, avšak aj rizík. Prvá, teoretická, časť tejto práce vymedzuje základné pojmy. Definuje finančné deriváty, ich trh, charakteristiky a postupne sa prepracováva k zavedeniu pojmu kreditné deriváty, medzi ktoré patria aj kreditné swapy. Následne uvádza termíny sovereign, či riziko krajiny a rozširuje o nich definíciu CDS. Pozornosť upriamuje na priblíženie základných náležitostí a charakteristík sovereign CDS, spôsobov ich oceňovania a možností ich využitia. V druhej časti je dôraz kladený na popis dátového súboru CDS spreadov a následne ich analýzu pre Grécko, Ukrajinu, Turecko a Nemecko. Hlavný objektom záujmu sú 1, 5 a 10ročné tenory vybraných kreditných swapov, s čím následne súvisí aj rozbor časovej štruktúry ich cien. V poslednej, tretej, časti je využitý model VAR, potvrdzujúci existenciu vplyvu CDS spreadov na kreditné ratingy zvolených krajín. Vyplývajúce závery poskytujú základ pre ďalší výskum danej problematiky.
Keywords: kreditný swap; finančný derivát; sovereign CDS; kreditné riziko; CDS spread; rating krajiny
Thesis title: Analýza vývoja kreditných swapov vo vzťahu k riziku krajiny
Author: Koreň, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Panoš, Jiří
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Zvolená diplomová práce zkoumá problematiku obchodování s kreditním rizikem států prostřednictvím sovereign CDS. Význam států v kombinaci s možnostmi využití kreditních swapů přináší spektrum benefitů, avšak i rizik. První, teoretická, část této práce vymezuje základní pojmy. Definuje finanční deriváty, jejich trh, charakteristiky a postupně se přepracovává k zavedení pojmu kreditní deriváty, mezi něž patří i kreditní swapy. Následně uvádí termíny sovereign, a riziko země, a rozšiřuje pomocí nich definici CDS. Pozornost zaměřuje na přiblížení základních náležitostí a charakteristik sovereign CDS, způsobů jejich oceňování a možností jejich využití. Ve druhé části je důraz kladen na popis datového souboru CDS spreadů a následně jejich analýzu pro Řecko, Ukrajinu, Turecko a Německo. Hlavním objektem zájmu jsou 1, 5 a 10leté tenory vybraných kreditních swapů, s čímž následně souvisí i rozbor časové struktury jejich cen. V poslední, třetí, části je využit model VAR, potvrzující existenci vlivu CDS spreadů na kreditní ratingy zvolených zemí. Vyplývající závěry poskytují základ pro další výzkum dané problematiky.
Keywords: kreditní swap; finanční derivát; sovereign CDS; kreditní riziko; CDS spread; rating země
Thesis title: Analysis of the credit default swaps development in relation to country risk
Author: Koreň, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Panoš, Jiří
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The chosen diploma thesis examines the issue of trading with credit risk of selected countries via sovereign CDS. The importance of states combined with the possibilities of using credit swaps results in wide spectrum of both benefits and risks. The first, theoretical, part of this study specifies the basic concepts. It defines financial derivatives, their market, characteristics and gradually moves towards introducing the concept of credit derivatives, which include credit default swaps. Afterwards, the terms sovereign and country risk are established and added to the definition of CDS. Attention is focused on the presentation of the essential characteristics of sovereign CDS, the methods of their valuation and the possibilities of their use. The second part aims to describe the data set containing available CDS spreads and their subsequent analysis for Greece, Ukraine, Turkey, and Germany. The main objects of interest are 1, 5 and 10- year long tenors of selected credit swaps. Mentioned objectives are related to the analysis of the time structure of their prices. In the last, third part, the VAR model is used to confirm the existence of the impact of CDS spreads on the credit ratings of selected countries. The conclusions of the undertaken analysis provide a basis for further research on the issue.
Keywords: credit default swap; financial derivative; sovereign CDS; credit risk; CDS spread; country rating

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 12. 2021
Date of submission: 5. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79148/podrobnosti

Files for download

    Last update: