Realized volatility

Thesis title: Realizovaná volatilita
Author: Hoang, Nam
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Holý, Vladimír
Opponents: Tomanová, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce byla zaměřená na měření volatility finančních vysokofrekvenčních dat pomocí kvadratické variace intuitivním odhadem nazývaným realizovaná variance. Cílem bylo studovat a ukázat vliv mikrostrukturního šumu na estimátor ve vyšších frekvencích. Před samotnou studií odhadu byla nejdříve přiblížená teorie kvadratické variace a vlastnosti, které z ní dělají dobrý kvantifikátor volatility. Vliv mikrostrukturního šumu ve formě zkreslení odhadu byl ukázán na simulaci Wienerova procesu. Wienerův proces bez přidaného bílého šumu konvergoval ke specifické hodnotě, zatímco stejný proces s přidaným bílým šumem měl pro vyšší frekvenci hodnoty mířící k nekonečnu. Vliv mikrostrukturního šumu byl také studován na reálných datech, pro která byla realizovaná variance, taktéž zkreslená. Řešení, které by předcházelo zkreslení při využití realizované variance, je snížit periodu na 5 až 10minutové intervaly. Zpracování dat probíhalo v rámci výpočetního prostředí R studio. Proces zpracování zahrnuje nahrání, pročistění a výsledný výpočet realizované variance pro různé periody. Pro výzkum byly zvoleny 3 měnové páry, 2 komodity a 1 akcie během let 2019, 2020, 2021. Zajímavým výsledkem z výzkumu byla zjevná zvýšená volatilita v roce 2020 pro všech 6 párů.
Keywords: mikrostrukturní šum; R studio; realizovaná variance; volatilita; kvadratická variace
Thesis title: Realized volatility
Author: Hoang, Nam
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Holý, Vladimír
Opponents: Tomanová, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
Bachelor thesis was focused on measuring volatility of financial high-frequency data with quadratic variation which is intuitively estimated by realized variance. The objective of this thesis was to study and show influence of microstructure noise on estimator in higher sampling frequency. Before the estimator was studied the quadratic variation was formally introduced with its characteristics which make it great quantifier of volatility. Influence of microstructure noise in form of bias on the estimator was shown in simulation of Brownian motion. Brownian motion without added white noise showed convergence to specific value while the same process with added noise for more frequent sampling had values going to infinity. Influence of microstructure noise was also studied on real data and realized variance had also been biased. Solution which would prevent this bias in case of realized variance is lowering the frequency of sampling from 5 to 10 minute intervals. Processing data was done in computing environment of R studio. The process consists of loading the data, cleaning the data and finally calculating realized variance in different sampling period. There were 3 currency exchange rates, 2 comodities and 1 stock in years 2019, 2020 and 2021 chosen for empirical study. Interesting result from study was apparent higher volatility during year 2020 for all 6 pairs.
Keywords: microstructure noise; quadratic variation; R studio; realized variance; volatility

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 2. 2022
Date of submission: 6. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80488/podrobnosti

Files for download

    Last update: