Evaluation of the quality of life in urban districts of the capital city of Prague

Thesis title: Hodnocení kvality života v městských částech hl. města Prahy
Author: Huterová, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dlouhý, Martin
Opponents: Hanousek, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá hodnocením kvality života v městských částech hlavního města Prahy. Cílem je pomocí metody vícekriteriálního rozhodování tuto kvalitu života zhodnotit, přičemž dochází k seřazení posuzovaných variant dle výsledného užitku. V teoretické části je provedena rešerše literatury a přiblížena použitá metodika. Dále je vybrána vzorová studie, podle které jsou určena rozhodovací kritéria. Hodnocení kvality života v městských částech Prahy je koncipováno na základech Velké německé studie, která své hodnocení rozděluje do dvou částí. Jelikož v každé životní fázi osoby shledávají důležité jiné aspekty, je proto i v této práci kvalita života hodnocena zvlášť pro rodiny s dětmi a zvlášť pro seniory. V praktické části jsou přiblíženy sledované ukazatele a vyhodnoceny celkové výsledky. Z hlediska kvality života rodin s dětmi se jeví jako nejlepší městské části Praha-Zbraslav a Praha-Dolní Chabry. Nejlepšího hodnocení z hlediska kvality života seniorů dosahují městské části Praha 2 a Praha 6.
Keywords: městské části Prahy; vícekriteriální rozhodování; kvalita života rodin; kvalita života seniorů
Thesis title: Evaluation of the quality of life in urban districts of the capital city of Prague
Author: Huterová, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dlouhý, Martin
Opponents: Hanousek, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the quality of life in the urban districts of the capital city of Prague. The aim is to evaluate the quality of life using a multi-criteria decision-making method, whereby the assessed options are ranked according to the resulting utility. In the theoretical section, literature research is conducted and the methodology used is presented. Furthermore, a sample study is selected, according to which the conflicting criteria are determined. The assessment of the quality of life in urban districts of Prague is based on the Great German Study, which divides its evaluation into two parts. Since people find different aspects important in each life phase, quality of life is therefore also evaluated separately for families with children and seniors. In the practical section, the observed indicators are presented and the overall results are evaluated. In terms of the quality of life of families with children, the best districts are Prague-Zbraslav and Prague-Dolní Chabry. The best rating in terms of quality of life for seniors is achieved by the urban districts of Prague 2 and Prague 6.
Keywords: quality of life of families; quality of life of seniors; city districts of Prague; multi-criteria decision making

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 9. 2021
Date of submission: 6. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77996/podrobnosti

Files for download

    Last update: