Analysis of the interactive film genre in a video game

Thesis title: Analýza žánru interaktivního filmu ve videohře
Author: Borovikova, Anna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dušek, Václav
Opponents: Sobolev, Igor
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována vývoji videoher, využívajících technologii Full Motion Video (FMV-her), nebo her v žánru interaktivního filmu, které vyžadují aktivní zapojení hráče prostřednictvím uživatelského rozhraní. Interaktivní film je jednou z nejvíc kontroverzních a revolučních oblastí herního průmyslu. Základy žánru byly položeny díky filmovému průmyslu, nebo spíše touze režisérů, producentů a scenáristů překvapit diváka nestandardním formátem a metodou vyprávění. Vyvinul se na počátku 80. let 20. století a každé desetiletí nabízelo nové formy a způsoby vnímání příběhu ve hrách. Se vznikem interaktivního filmu se změnila i podstata herního průmyslu. Videohry již nejsou jen prostředkem zábavy. Stejně jako kino se naučily mluvit o závažných tématech – ovlivňovat člověka, nechat ho myslet a prožívat. V teoretické části práce se ponoříme do historie videoher, procesu jejich vývoje od konceptu po distribuci. Zvláštní pozornost je věnovaná různým moderním metodám tvorby. Praktická část se zabývá analýzou potenciálu interaktivního filmu a budoucnosti game designu.
Keywords: interaktivní film; videohry; game design
Thesis title: Analysis of the interactive film genre in a video game
Author: Borovikova, Anna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dušek, Václav
Opponents: Sobolev, Igor
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis thesis is devoted to the development of video games using Full Motion Video technology (FMV-games) or interactive movie games, which require active player involvement through the user interface. Interactive movie is one of the most controversial and revolutionary areas of the gaming industry. The foundations of the genre were laid thanks to the movie industry or rather the desire of directors, producers and screenwriters to surprise a spectator by a non-standard format and method of storytelling. It developed in the early 1980s and each decade offered new forms and ways of story perception in games. With the emergence of interactive movie, the essence of the gaming industry also changed. Video games are no longer just a means of entertainment. Like cinema, they began to convey ideas on important topics and to influence people, letting them think and feel. In the theoretical part of the thesis, we will take a dive into a history of videogames, process of their development from concept to distribution. Special attention is paid to various modern methods of creation. The practical part deals with of the interactive movie genre potential and the future of game design in general.
Keywords: videogames; interactive movie; game design

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Multimedia

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 2. 2020
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72363/podrobnosti

Files for download

    Last update: