Design and implementation of autonomous tests for application taxCube

Thesis title: Návrh a implementace automatizovaného testování aplikace taxCube
Author: Doubrava, Ondřej
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Falada, Vladimír
Opponents: Doležel, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatizaci testování, na jeho integraci a na návrh těchto testů. První část práce je věnována přístupům k vývoji software obecně. Druhá část práce se zaměřuje na automatizaci testování a jeho využití v procesech kontinuální integrace a kontinuálního nasazování. Jednotlivé typy testů jsou následně popsány v další kapitole. Další kapitola se pak věnuje různým přístupům k testování software. Po této části již následuje praktická část práce. Ta začíná výběrem vhodného nástroje na provádění automatizovaných testů pro aplikaci taxCube. Vybrán je nástroj Cypress na základě popsaných kritérií. Poté co je nástroj vybrán jsou popsány testovací scénáře, které jsou pokryty touto prací. Následně je popsáno samotné psaní automatizovaných testů a postup, jak byly integrovány do pipeline v prostředí Azure DevOps. Nakonec jsou popsány problémy, na které autor při tvorbě testů narazil.
Keywords: Automatizované testování; Cypress; testování softwaru; CI/CD pipeline
Thesis title: Design and implementation of autonomous tests for application taxCube
Author: Doubrava, Ondřej
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Falada, Vladimír
Opponents: Doležel, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is focused on autonomous testing, its integration and the design of such tests. The first part is dedicated to general software design approaches. The second part is focused on autonomous testing and its uses in continuous integration and continuous deployment. Individual test types are described in the next chapter. The next chapter is dedicated to different approaches to testing software. After this part comes the practical part, which starts by finding a suitable tool for implementing autonomous tests in the taxCube application. Cypress has been chosen based on the described criteria. When the suitable tool has been found, the testing scenarios are described, which are also a part of this thesis. Next is the programming of these automation tests and the method of implementing them into an Azure DevOps pipeline. Last is the description of problems that the author has encountered.
Keywords: Autonomous testing; Cypress; software testing; CI/CD pipeline

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 1. 2022
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79261/podrobnosti

Files for download

    Last update: