Communication with Bluetooth LE peripherals in the concept of the Internet of Things

Thesis title: Komunikace s Bluetooth LE periferiemi v konceptu Internetu věcí
Author: Müller, Petr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sládek, Pavel
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá návrhem řešení pro zprostředkování komunikace mezi webovými aplikacemi a Bluetooth Low Energy zařízeními za použití hybridních aplikací. Navrhnuté řešení je následně prakticky demonstrováno na již existující webové aplikaci. Čtenář je v úvodu práce seznámen s technologií Bluetooth Low Energy a s konceptem hybridních aplikací. V rámci práce je následně představena již existující webová aplikace vlastní tvorby. Tato aplikace slouží především k managementu sdíleného majetku mezi jejími uživateli. Mezi hlavní funkce patři mimo jiné také evidence polohy majetku, polohu je ovšem nutné do aplikace zadávat manuálně. Na základě toho je v této práci navrhnuto technologické řešení kombinující Bluetooth LE maják a hybridní aplikaci pro operační systém Android. Toto řešení by umožňovalo zaznamenávání polohy majetku zcela automatizovat. Navrhnuté řešení je následně v rámci práce realizováno, vznikne tedy hybridní aplikace pro operační systém Android a firmware pro sledovací maják. Jak aplikace, tak i firmware jsou následně testovány. Testování majáku splní všechna očekávání. Během testování hybridní aplikace ovšem vyjde najevo, že některé komponenty zvolené technologie jsou již zastaralé a bylo by vhodné volit technologii jinou, případně v tomto konkrétním případě celkově upustit od hybridních aplikací. I přes to jsou stanovené cíle práce splněny a vzniklá aplikace je v praxi použitelná.
Keywords: Bluetooth Low Energy; Bluetooth LE; BLE; Cordova; Hybridní aplikace; JavaScript; mobilní aplikace
Thesis title: Communication with Bluetooth LE peripherals in the concept of the Internet of Things
Author: Müller, Petr
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sládek, Pavel
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design of a solution for communication between web applications and Bluetooth Low Energy devices using hybrid applications. The proposed solution is then demonstrated in praxis on an existing web application. At first, the reader is introduced to Bluetooth Low Energy technology and the concept of hybrid applications. The thesis then introduces an existing web application of authors own creation. The main use for the application is management of shared assets between its users. The main functions include, among other things, record keeping of location of these assets, however the location must be entered into the application manually. Based on this, a technological solution combining Bluetooth LE beacon and a hybrid application for the Android operating system is proposed. This solution would make it possible to fully automate the location record keeping of shared assets. The solution is subsequently implemented, so a hybrid application for the Android operating system and firmware for the tracking beacon will be created. Both the application and the firmware are then tested. Beacon testing meets all expectations. However, while testing the Android application, it comes to light, that some components of the chosen technology are obsolete and it would thus be appropriate to choose another technology, or in this particular case to abandon hybrid applications altogether. Despite this, the goals set for this thesis are met and the resulting application remains usable.
Keywords: Bluetooth Low Energy; Bluetooth LE; BLE; Cordova; Hybrid application; JavaScript; smartphone application

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 12. 2021
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79161/podrobnosti

Files for download

    Last update: