Testing user experience (UX) of application Dobré knihy

Thesis title: Testování uživatelské zkušenosti (UX) aplikace Dobré knihy
Author: Šesták, Ondřej
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Smutný, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá testováním uživatelské zkušenosti internetového knihkupectví dobre-knihy.cz. Cílem práce je otestovat uživatelskou zkušenost aplikace a následně výsledky analyzovat. Výstupem tohoto testování je návrh zlepšení, který je následně předán provozovateli e-shopu. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy, potřebné k pochopení problematiky uživatelského testování. Dále je vysvětlen obecný proces testování uživatelské zkušenosti a dva základní přístupy k návrhu designu aplikace. Je zde také představeno několik základních principů, kterými by se měl každý, kdo se snaží vytvořit pozitivní uživatelskou zkušenost, řídit. Dále je popsáno několik metrik, kterými je měřena uživatelská zkušenost a použitelnost. V druhé kapitole teoretické části je čtenáři představeno pět kvalitativních a čtyři kvantitativní metody evaluace uživatelské zkušenosti. Vysvětlen je i vhodný kontext využití těchto metod a jejich výhody i nevýhody. Praktická část práce je zaměřena na samostatné testování uživatelské zkušenosti aplikace dobre-knihy.cz. Aplikace je řádně představena a je vymezena cílová skupina jejích uživatelů. Na základě informací o cílové skupině je vytvořena reprezentativní skupina respondentů. Pro případné budoucí opakování výzkumu bylo zdokumentováno testovací prostředí. Následuje popis samostatného testování za využití metody eye tracking a dotazníku PSSUQ. Data jsou následně vyhodnocena a na základě získaných výsledků je vedena diskuse o možných změnách testované aplikace.
Keywords: uživatelská zkušenost; testování UX; použitelnost; Eye-tracking; UX
Thesis title: Testing user experience (UX) of application Dobré knihy
Author: Šesták, Ondřej
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Smutný, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with testing the user experience of the internet bookstore dobre-knihy.cz. The aim of the thesis is to test the user experience of the application and then analyse the results. The output of this testing is a proposal for improvement, which is then submitted to the e-shop operator. The theoretical part of the thesis explains the concepts needed to understand the user testing issues. Furthermore, the general process of user experience testing and two basic approaches to application design are explained. It also presents some basic principles that anyone trying to create a positive user experience should, follow. In addition, several metrics by which user experience and usability are measured are described. In the second chapter of the theoretical section, the reader is introduced to five qualitative and four quantitative methods of user experience evaluation. The appropriate context for the use of these methods and their advantages and disadvantages are also explained. The practical part of the thesis focuses on independent testing of the user experience of the dobre-knihy.cz application. The application is properly introduced, and the target group of its users is defined. Based on the information about the target group, a representative group of respondents is formed. The testing environment was documented for possible future repetition of the research. This is followed by a description of the self-testing and the methods used. The data is then evaluated and several changes to the tested application are proposed based on the results obtained.
Keywords: Eye-tracking; UX; UX testing; user experience; usability

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 12. 2021
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79131/podrobnosti

Files for download

    Last update: