Support system for education of programming

Thesis title: Systém pro podporu výuky programování
Author: Mikulenka, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Pavlíčková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro podporu výuky programování. Hlavním cílem práce je navrhnout systém pro podporu výuky programování předmětů softwarového inženýrství na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké škole Ekonomické v Praze zohledňující potřeby výuky současných kurzů. V práci je nejprve popsán výchozí stav výuky, načež jsou představeny klíčové pojmy a způsob metody práce. Na základě analýzy zainteresovaných stran a získaných informací je definován výchozí problém k řešení. Následně je popsán samotný návrh řešení a jednotlivé funkcionality. V poslední části je formou diskuse zhodnoceno naplnění požadavků a cílů práce.
Keywords: Systém; Design thinking; Výuka programování; UX design; Návrh softwaru; Webová stránka
Thesis title: Support system for education of programming
Author: Mikulenka, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Pavlíčková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the design of a system to support the teaching of programming. The main aim of the thesis is to design a support system for education of programming in software engineering courses at the Faculty of Informatics and Statistics of the Prague University of Economics and Business, considering the needs of teaching current courses. The thesis first describes the baseline state of current education forms, after which the key concepts and methods of work are introduced. Based on the stakeholder analysis and gathered information, the initial problem to be solved is defined. Afterwards, the actual design of the solution and the individual functionalities are described. In the last section, the fulfilment of the requirements and objectives of the thesis is evaluated through discussion.
Keywords: Software design; Design thinking; UX design; Website; System; Programming education

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 4. 2021
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77364/podrobnosti

Files for download

    Last update: