The automotive industry in the Czech Republic in 2015-2020 and the impact of the Covid-19 pandemic on its position

Thesis title: Automobilový průmysl v ČR v letech 2015-2020 a vliv pandemie Covid-19 na jeho postavení
Author: Talman, Roman
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vostrovská, Zdenka
Opponents: Kozák, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat automobilový průmysl v České republice v letech 2015-2020 a dopad pandemie covid-19 na finální výrobu a prodej osobních automobilů v České republice. V první části práce zahrnuje vymezení automobilového průmyslu v České republice. Druhá kapitola se zabývá vymezením makroekonomických veličin a to hrubého domácího produktu, zaměstnanosti a teorii otevřené ekonomiky a zahraničního obchodu. Praktická část pomocí analýzy zjišťuje vývoj podílu automobilového průmyslu na exportu a HDP v České republice. Také je analyzovaná zaměstnanost a mzdy v automobilovém průmyslu. Následné jsou zkoumány a analyzovány dopady pandemie Covid-19 na automobilový průmysl jakož i aktuální situace na trhu automobilového průmyslu.
Keywords: pandemie Covid-19; automobilový průmysl; HDP
Thesis title: The automotive industry in the Czech Republic in 2015-2020 and the impact of the Covid-19 pandemic on its position
Author: Talman, Roman
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vostrovská, Zdenka
Opponents: Kozák, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the automotive industry in the Czech Republic between 2015-2020 and the impact of the covid-19 pandemic on the final production and sale of passenger cars in the Czech Republic. The first part of the thesis is the definition of the automotive industry in the Czech Republic. The second chapter deals with the definition of macroeconomic variables, namely gross domestic product, employment and the theory of open economy and foreign trade. The practical part uses the analysis to determine the development of the share of the automotive industry in exports and GDP in the Czech Republic. Employment and wages in the automotive industry are also analyzed. Subsequently, the impacts of the Covid-19 pandemic on the automotive industry as well as the current situation on the automotive market are examined and analyzed.
Keywords: Covid-19 pandemic; automotive industry; GDP

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 10. 2021
Date of submission: 13. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78419/podrobnosti

Files for download

    Last update: