Organization of major sporting events and their contribution to the country and the economy

Thesis title: Organizácia veľkých športových podujatí a ich prínos pre krajinu a ekonomiku
Author: Bačiak Masaryková, Zuzana
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Ondria, Peter
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Šport je vo svojej podstate medzinárodným úsilím, ktorého najvyššou úrovňou je súťaž medzi národmi, a tiež vysoko internacionalizovaným, s globálnymi inštitúciami, globálnymi pravidlami a globálnym publikom. Táto internacionalizácia je najzreteľnejšia na športových mega podujatiach, akými sú olympijské hry alebo majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré predstavujú jedny z mála skutočne globálnych spoločných zážitkov modernej doby – uchvátia bohatých aj chudobných a vytvárajú pocit jednoty a identity tých, ktorí sledujú, aj tých, ktorí sa zúčastňujú. Prestíž vygenerovaná získaním a usporiadaním športového mega podujatia môže zvýšiť domácu podporu vlády alebo jej poskytnúť pozitívnu medzinárodnú publicitu. Oba prípady musia byť považované za hlavné motivačné faktory pri štátnych žiadostiach o takéto podujatia. Na druhej strane olympijská hostiteľská krajina Brazília videla výrazné domáce spoločenské nepokoje ako priamy dôsledok svojej prípravy na hry a ich usporiadania. Podobne pridelenie majstrovstiev sveta v roku 2022 Kataru FIFA viedlo k medzinárodným protestom a neustálej kontrole dodržiavania ľudských práv hostiteľskej krajiny. Keď Peking hostil olympijské hry v roku 2008, Čína považovala hry za šancu vysielať svetu svoju kultúru a ekonomickú zdatnosť, zatiaľ čo vonkajší pozorovatelia očakávali zvýšenú otvorenosť a transparentnosť vďaka medzinárodnej pozornosti a angažovanosti. Cieľom našej záverečnej práce je, ako už aj z formulácie témy vyplýva, identifikovať, či veľké športové podujatia prinášajú usporiadateľským krajinám pozitívne alebo negatívne vplyvy na ich ekonomiku, poprípade politiku štátu. V záujme naplnenia takto formulovaného cieľa práce sme si zvolili využitie v prvom rade analytickej metódy s následnou syntézou vyskúmaných faktov, a potom komparatívnej metódy. Na analýzu a komparáciu sme si zvolili tri významné usporiadané veľké športové podujatia, a to Olympijské hry v Pekingu, Soči a Riu de Janeiru. Spoločenské vedy len zriedka skúmajú pozitívne alebo negatívne politické účinky hosťovania športových mega podujatí, a to napriek množstvu neoficiálnych dôkazov, ktoré siahajú niekoľko desaťročí do minulosti. Jednoducho nevieme, či usporiadanie olympijských hier zlepšuje občianske práva, majstrovstvá sveta vedú k spoločenským nepokojom alebo hry Commonwealthu vedú k volebným ziskom pre hostiteľské vlády. Všeobecne rešpektovaná formulácia veľkej športovej akcie neexistuje. Športové akcie sú natoľko rôznorodé a odlišné, že iba jedna formulácia, respektíve vymedzenie danej športovej udalosti pojmom veľká športová akcia je doslova nemožné. Význam má tiež druh športu, pretože každé športové odvetvie má svoje charakteristické veľké akcie, ktoré by pri bližšom pohľade naprieč rôznymi športmi ako veľké už pravdepodobne posudzované neboli. To je príznačné hlavne pre takzvané okrajové športy. Športovou akciou je chápaná udalosť, pri ktorej športovci za podpory trénerov, funkcionárov a pomocníkov podávajú športové výkony, ktoré sledujú diváci na mieste alebo z domova prostredníctvom médií.
Keywords: šport; organizácia; propagácia
Thesis title: Organizace velkých sportovních událostí a jejich přínos pro zemi a ekonomiku
Author: Bačiak Masaryková, Zuzana
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Ondria, Peter
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Sport je ve své podstatě mezinárodním úsilím, jehož nejvyšší úrovní je soutěž mezi národy, a také vysoce internacionalizovaným, s globálními institucemi, globálními pravidly a globálním publikem. Tato internacionalizace je nejzřetelnější na sportovních mega akcích, jakými jsou olympijské hry nebo mistrovství světa ve fotbale, které představují jedny z mála skutečně globálních společných zážitků moderní doby – uchvátí bohaté i chudé a vytvářejí pocit jednoty a identity těch, kteří sledují, i ty, kteří se účastní. Prestiž vygenerovaná získáním a uspořádáním sportovního mega akce může zvýšit domácí podporu vlády nebo jí poskytnout pozitivní mezinárodní publicitu. Oba případy musí být považovány za hlavní motivační faktory při státních žádostech o takové akce. Na druhé straně olympijská hostitelská země Brazílie viděla výrazné domácí společenské nepokoje jako přímý důsledek své přípravy na hry a jejich uspořádání. Podobně přidělení mistrovství světa v roce 2022 Kataru FIFA vedlo k mezinárodním protestům a neustálé kontrole dodržování lidských práv hostitelské země. Když Peking hostil olympijské hry v roce 2008, Čína považovala hry za šanci vysílat světu svou kulturu a ekonomickou zdatnost, zatímco vnější pozorovatelé očekávali zvýšenou otevřenost a transparentnost díky mezinárodní pozornosti a angažovanosti. Cílem naší závěrečné práce je, jak už iz formulace tématu vyplývá, identifikovat, zda velké sportovní akce přinášejí pořadatelským zemím pozitivní nebo negativní vlivy na jejich ekonomiku, popřípadě politiku státu. V zájmu naplnění takto formulovaného cíle práce jsme si zvolili využití v první řadě analytické metody s následnou syntézou vyzkoumaných faktů, a poté komparativní metody. Pro analýzu a komparaci jsme si zvolili tři významné uspořádané velké sportovní akce, a to Olympijské hry v Pekingu, Soči a Riu de Janeiru. Společenské vědy jen zřídka zkoumají pozitivní nebo negativní politické účinky hostování sportovních mega akcí, a to navzdory množství neoficiálních důkazů, které sahají několik desetiletí do minulosti. Jednoduše nevíme, zda uspořádání olympijských her zlepšuje občanská práva, mistrovství světa vedou ke společenským nepokojům nebo hry Commonwealthu vedou k volebním ziskům pro hostitelské vlády. Obecně respektovaná formulace velké sportovní akce neexistuje. Sportovní akce jsou natolik různorodé a odlišné, že pouze jedna formulace, respektive vymezení dané sportovní události pojmem velká sportovní akce je doslova nemožné. Význam má také druh sportu, protože každé sportovní odvětví má své charakteristické velké akce, které by při bližším pohledu napříč různými sporty jako velké již pravděpodobně posuzovány nebyly. To je příznačné hlavně pro takzvané okrajové sporty. Sportovní akcí je chápána událost, při které sportovci za podpory trenérů, funkcionářů a pomocníků podávají sportovní výkony, které sledují diváci na místě nebo z domova prostřednictvím médií.
Keywords: sport; organizace; propagace
Thesis title: Organization of major sporting events and their contribution to the country and the economy
Author: Bačiak Masaryková, Zuzana
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Ondria, Peter
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Sport is, in essence, an international endeavor, the highest level of which is competition between nations, and also highly internationalized, with global institutions, global rules and a global audience. This internationalization is most evident at mega sporting events such as the Olympics or the World Cup, which represent one of the few truly global shared experiences of modern times - captivating the rich and the poor and creating a sense of unity and identity for those who watch and those who watch. are participating. The prestige generated by winning and organizing a sports mega event can increase the government's domestic support or provide it with positive international publicity. Both cases must be considered as the main motivating factors in state requests for such events. On the other hand, the Olympic host country, Brazil, saw significant domestic social unrest as a direct result of its preparations for the Games and their organization. Similarly, the award of the FIFA World Cup in Qatar in 2022 led to international protests and constant monitoring of the human rights of the host country. When Beijing hosted the 2008 Olympic Games, China saw the Games as a chance to broadcast its culture and economic prowess to the world, while outside observers expected increased openness and transparency through international attention and engagement. The aim of our final work is, as follows from the wording of the topic, to identify whether major sporting events bring positive or negative effects on the organizing countries or their state policy. In order to fulfill the goal of the work formulated in this way, we chose to use first of all the analytical method with the subsequent synthesis of the researched facts, and then the comparative method. For analysis and comparison, we have chosen three major major sporting events, namely the Olympic Games in Beijing, Sochi and Rio de Janeiro. The social sciences rarely examine the positive or negative political effects of hosting sports mega-events, despite a wealth of anecdotal evidence that goes back several decades. We simply do not know whether the organization of the Olympic Games improves civil rights, the World Cups lead to social unrest or the Commonwealth Games lead to electoral gains for the host governments. There is no generally respected wording for a major sporting event. Sporting events are so diverse and different that only one formulation or definition of a given sporting event by the term large sporting event is literally impossible. The kind of sport is also important, because each sport has its own big events, which, on closer inspection, would probably no longer be judged across different sports as big. This is especially characteristic of so-called fringe sports. A sporting event is an event in which athletes, with the support of coaches, officials and assistants, give sports performances that spectators watch on the spot or from home through the media.
Keywords: sport; organization; promotion

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 1. 2022
Date of submission: 15. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79489/podrobnosti

Files for download

    Last update: