Safeguarding principles as part of the integrity of sport and prevention of a safe environment in sport

Thesis title: „Safeguarding“ principy jako součást integrity sportu a prevence bezpečného prostředí ve sportu
Author: Tomešová, Barbora
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Bobek, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Předkládaná závěrečná práce se zabývá Safeguardingu (ochrany) sportovců, trenérů, rozhodčích a všech ostatních účastníků organizovaných sportovních aktivit. Teoretická část prezentuje pojmy Safeguarding, Good Governance, Integritu sportu a nevhodné chování ve sportu. Praktická část poskytuje vyhodnocení výsledků výzkumu. Intencí této části bylo prostřednictvím volných rozhovorů a dotazníkového šetření zmapovat současný výskyt nevhodného chování v českém sportovním prostředí a také poukázat na zásady ochrany členů vybraných sportovních svazů. Oblastí zkoumání byl i možný dopad na kvalitu života a psychiku nevhodného chování oběti. Mezi nejčastější výskyt nevhodného chování v prostředí českého sportu u respondentů bylo lhaní a ponižování. Většina respondentů se shodlo, že oblast ochrany členů sportovních svazů by měla být řešena již na klubové úrovni.
Keywords: Safeguarding; Integrita sportu,; Good Governance; sportovní prostředí
Thesis title: Safeguarding principles as part of the integrity of sport and prevention of a safe environment in sport
Author: Tomešová, Barbora
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Bobek, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
The presented final work deals with Safeguarding (protection) of athletes, coaches, referees and all other participants in organized sports activities. The theoretical part presents the concepts of Safeguarding, Good Governance, Integrity of sport and inappropriate behavior in sport. The practical part provides an evaluation of research results. The intention of this part was to map the current inappropriate behavior in the Czech sports environment through free interviews and a questionnaire survey and also to show the principles of protection of members of selected sports associations. The area of research was also the possible impact on the victim's quality of life and psyche. Among the most frequent occurrences of inappropriate behavior in the environment of Czech sport among respondents were lying and humiliation. Most respondents agreed that the protection of members of sports associations should be addressed at the club level.
Keywords: Good Governance; Sport Integrity; Safeguarding; Sport surrounding

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 1. 2022
Date of submission: 27. 9. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79321/podrobnosti

Files for download

    Last update: