Banking and financial indicators in value investing

Thesis title: Bankovní a finanční indikátory v hodnotovém investování
Author: Jeřábek, Vojtěch
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Veselá, Jitka
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou a specifiky bankovního odvětví a představuje hlavní bankovní a finanční indikátory užívané při analýze bank. Tyto ukazatelé jsou pak empiricky detailně analyzovány na datech 142 obchodovaných evropských komerčních bank. Pomocí komparativní analýzy jsou data zkoumána jednak časově za období let 2010 až 2021, a jednak prostorově, přičemž je uvažováno rozdělení vzorku dle velikosti bank a dle jejich regionálního působení. Práce zkoumá trendy a vzájemné vztahy mezi analyzovanými ukazateli. Dále je provedeno jejich souhrnné srovnání a celkové zhodnocení finanční výkonnosti analyzovaných segmentů. Následně je pomocí metody lineární regrese zkoumán vliv bankovních a finančních indikátorů na hodnotu společnosti a jsou identifikovány faktory, které mají významný vliv na cenu akcie analyzovaných bank. Na jejich základě je v závěru sestaven vícenásobný regresní model vysvětlující cenu akcie pomocí těchto ukazatelů.
Keywords: bankovnictví; bankovní ukazatele; finanční analýza; vztah ceny akcie a finančních ukazatelů; hodnotové investování; bankovní odvětví; finanční výkonnost; kvantitativní hodnotové investování
Thesis title: Banking and financial indicators in value investing
Author: Jeřábek, Vojtěch
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Veselá, Jitka
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the characteristics and specifics of banking industry and presents major banking and financial indicators used in the analysis of banks. These indicators are then empirically analysed in a detailed manner using data from 142 traded European commercial banks. Using a comparative analysis, the data are examined over the period 2010 to 2021 and relatively, considering the segmentation of the sample according to the size of the banks and their regional presence. Trends and interrelationships between the analysed indicators are examined, followed by a summary comparison and an overall assessment of the financial performance of the analysed segments. In the following section, the impact of banking and financial indicators on the value of the companies is analysed using the linear regression method and the factors that have a significant impact on the share price of the analysed banks are identified. Based on these factors, a multiple regression model is finally constructed to explain the share price.
Keywords: banking; banking industry; banking indicators; financial analysis; financial performance; relation between share price and financial ratios; value investing; quantitative value investing

Information about study

Study programme: Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 10. 2021
Date of submission: 24. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78415/podrobnosti

Files for download

    Last update: