Accounting and tax consequences of transfer pricing in case law

Thesis title: Účetní a daňové konsekvence převodních cen v judikatuře
Author: Pálková, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šindelář, Michal
Opponents: Müllerová, Libuše
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá aktuálním tématem převodních cen. Konkrétně popisuje případy problému s převodními cenami řešenými v České republice. V práci jsou nejdříve vymezeny pojmy, které se týkají převodních cen. Dále jsou zmíněny právní předpisy, které upravují problematiku převodních cen. Práce také vysvětluje metody stanovení převodních cen pomocí Směrnice OECD. Popsány jsou i druhy poskytovaných transakcí mezi sdruženými podniky. Zdůrazněn je význam kvalitní dokumentace o převodních cenách. Následně je poukázáno na vliv výběru správné metody pro stanovení převodní ceny na účetnictví, výsledek hospodaření a základ daně. V poslední části práce jsou zmíněny příklady judikatury z oblasti převodních cen. Příklady o převodních cenách byly získány pomocí databáze judikatury Nejvyššího soudu České republiky. Cílem práce je poukázat na problematiku převodních cen a přiblížit konkrétní případy z praxe pomocí judikatury.
Keywords: princip tržního odstupu; dokumentace k převodním cenám; daně; dohoda o dvojím zdanění; účetnictví; převodní cena; judikatura; věrný a poctivý obraz
Thesis title: Accounting and tax consequences of transfer pricing in case law
Author: Pálková, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šindelář, Michal
Opponents: Müllerová, Libuše
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the current topic of transfer pricing. Specifically, it describes cases of transfer pricing problems resolved in the Czech Republic. The thesis first defines the concepts related to transfer pricing. Furthermore, the legal regulations governing transfer pricing are mentioned. The thesis also explains the methods of determining transfer prices using the OECD guidelines. The types of transactions provided between associated companies are also described. The importance of quality transfer pricing documentation is emphasized. Subsequently, the impact of choosing the right transfer pricing method is highlighted on accounting, profit and loss and tax base. The last part of the thesis mentions examples of case law in the field of transfer pricing. Examples on transfer pricing were obtained using the case law database of the Supreme Court of the Czech Republic. The aim of the work is to point out the issue of transfer pricing and to present specific cases from practice using case law.
Keywords: transfer pricing documentation; transfer price; arm´s length principle; taxes; agreement on double taxation; accounting; true and fair view; case law

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2021
Date of submission: 25. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78112/podrobnosti

Files for download

    Last update: