Analysis and comparison of mortgage market development in the Czech Republic and Slovakia

Thesis title: Analýza a komparace vývoje hypoteční trhu v ČR a SR
Author: Varhaníčková, Zuzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jílková, Petra
Opponents: Fiala, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je poskytnout srovnání a analýzu hypotečního trhu v České republice a ve Slovenské republice mezi roky 2005 a 2021, kdy obě země procházely dvěma různými krizemi. Nejdříve jsou charakterizovány vybrané produkty úzce související s hypotečním trhem nabízené jak v ČR, tak v SR. Dále práce nabízí pohled na regulaci bankovního systému potřebnou pro udržení stability hypotečního trhu, včetně makroobezřetnostní politiky v obou státech. Také je zmíněn aktuální přístup k úvěrovým limitům, které centrální banky obou zemí mají možnost různými měrami regulovat, ať už pod vlivem ECB či nikoliv. Přechodná část práce se věnuje porovnání aktuální nabídky hypotečních úvěrů a stavebního spoření pro profilovaného klienta. Empirická část se podrobně zaměřuje na zhodnocení vývoje hypotečního trhu z pohledu objemu a počtu poskytnutých hypotečních úvěrů za pomoci vybraných ekonomických ukazatelů. Ty jsou využity i v následné regresní analýze, která hodnotí jejich vliv na objem poskytnutých hypotečních úvěrů ve sledovaném období.
Keywords: hypoteční úvěr; stavební spoření; makroobezřetnostní politika; úroková sazba
Thesis title: Analysis and comparison of mortgage market development in the Czech Republic and Slovakia
Author: Varhaníčková, Zuzana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jílková, Petra
Opponents: Fiala, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the master thesis is to provide a comparison and analysis of the mortgage market in the Czech Republic and Slovakia between 2005 and 2021, when both countries went through two different crises. First, selected products closely related to the mortgage market offered in both the Czech Republic and Slovakia are characterized. Next, the thesis offers insights into the banking system regulation needed to maintain mortgage market stability, including macroprudential policy in both countries. Also mentioned is the current approach to credit limits, which the central banks of both countries have the ability to regulate to varying degrees, whether under the influence of the ECB or not. A transitional section of the thesis compares the current supply of mortgage loans and building savings for the profiled client. The empirical part focuses in detail on the assessment of the mortgage market development in terms of the volume and number of mortgage loans granted using selected economic indicators. These are also used in the subsequent regression analysis, which assesses their impact on the volume of mortgage loans granted in the period under review.
Keywords: mortgage loan; building savings; macroprudential policy; interest rate

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2021
Date of submission: 31. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78901/podrobnosti

Files for download

    Last update: