Analysis of real estate investments in the Czech Republic

Thesis title: Analýza investic do nemovitostí v ČR
Author: Krupička, Lukáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Teplý, Petr
Opponents: Tisová, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje nemovitostem, jakožto významnému investičnímu aktivu, jehož role a význam v České republice stále roste. Jedná se o téma, které dlouhodobě rezonuje napříč společností a je aktuální pro segment retailových i institucionálních investorů. Úvod definuje tuzemský nemovitostní trh a pojmenovává jednotlivé faktory, které ho ovlivňují a formují. Teoretická část uceleně prezentuje aspekty volby nemovitostní investice s důrazem na práva a povinnosti individuálního investora. Empirická část má za cíl naplnit vstupní hypotézy práce: #1 Nemovitostní investice zažívají dlouhodobý dynamický růst. #2 Rozdíly mezi preferencemi retailového a institucionálního investora se při investování do nemovitostí stírají. #3 Nemovitosti mají stále silný investiční potenciál a budou i nadále preferovaným investičním aktivem.
Keywords: bydlení; ceny; investice; portfolio; trh s nemovitostmi
Thesis title: Analysis of real estate investments in the Czech Republic
Author: Krupička, Lukáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Teplý, Petr
Opponents: Tisová, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis pays attention to the real estate, as an important investment asset, whose role and importance in the Czech Republic is still growing. This is a topic that resonates in society for a long time and is current for the segment of retail as well as institutional investors. The introduction defines the Czech real estate market and names the individual factors that influence and shape it. The theoretical part comprehensively presents aspects of the choice of real estate investment with emphasis on the rights and obligations of the individual investor. The empirical part aims to fulfil the initial hypotheses of the thesis: #1 Real estate investment is experiencing dynamic long-term growth. #2 The differences between the preferences of retail and institutional investors are narrowing when investing in real estate. #3 Real estate still has strong investment potential and will continue to be the preferred investment asset.
Keywords: housing; investment; portfolio; real estate market; prices

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 1. 2022
Date of submission: 1. 6. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79227/podrobnosti

Files for download

    Last update: