Digitalization of heritage trails

Thesis title: Digitalizace naučných stezek
Author: Hrabák, Petr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Vaníček, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se věnuje tématice digitalizace naučných stezek. Práce má stanovené dva cíle. Prvním cílem je analýza úrovně a kvality digitalizace naučných stezek. Druhým cílem je zjištění zájmu a preferencí návštěvníku o digitalizované prvky při návštěvě naučných stezek a zároveň jejich využití. Teoretickému pozadí se věnuje první část. Zaměřuje se na význam naučných stezek v cestovním ruchu, přínosy naučných stezek a jejich typologii. Dále se věnuje tomu, jakou roli má digitalizace při interpretaci naučnými stezkami. Práce zmiňuje formy a způsoby digitalizace. Metodologická část popisuje metody a postup výzkumu. Práce využívá několika metod – multikriteriální analýza, kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření, pozorování a srovnávání. V analytické části jsou určené varianty řešení a jejich kritéria. V rámci analýzy je předmětem šetření 12 naučných stezek na území Ústeckého kraje. Po aplikování metod jsou interpretovány výsledky. Je vyhodnocena úroveň a kvalita vybraných naučných stezek, která je rozdělena do čtyř variant. Dále je zjištěn zájem a preference digitalizovaných prvků. Zároveň jsou identifikovány výhody a nevýhody jednotlivých prvků.
Keywords: digitalizace; naučná stezka; Ústecký kraj; interpretace; QR kód; Virtuální realita; Rozšířená realita; Online informační tabule; Mobilní aplikace; elektronická mapa
Thesis title: Digitalization of heritage trails
Author: Hrabák, Petr
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Vaníček, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis focuses on the topic of digitization of heritage trails. The thesis has two objectives. The first objective is to analyse the level and quality of digitisation of heritage trails. The second objective is to determine the interest and preferences of visitors for digitized resources when visiting heritage trails and also their use. The theoretical background is discussed in the first part. It focuses on the importance of heritage trails in tourism, the benefits of heritage trails and their typology. It also looks at the role of digitisation in interpreting heritage trails. The thesis mentions forms and methods of digitization. The methodological part describes the research methods and procedure. The thesis uses several methods - multicriteria analysis, quantitative research through questionnaire survey, observation, and comparison. The analytical part identifies the solution options and their criteria. Within the analysis, twelve heritage trails in the Ústí nad Labem region are the subject of the investigation. After applying the methods, the results are interpreted. The level and quality of the selected heritage trails is evaluated and divided into four variants. Furthermore, the interest and preference for digitized resources is determined. At the same time, the advantages and disadvantages of each resource are identified.
Keywords: digitalization; heritage trail; Ústí nad Labem Region; interpretation; QR code; electronic map; online information board; mobile application; virtual reality; augmented reality

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 8. 2021
Date of submission: 22. 6. 2022
Date of defense: 14. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77534/podrobnosti

Files for download

    Last update: