Legal aspects of fund financing - comparison of selected ERDF institutes in two programming periods

Thesis title: Právní aspekty dotačního financování - srovnání vybraných institutů EFRR ve dvou programovacích obdobích
Author: Bednárová, Natália
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Štěpánek, Petr
Opponents: Černý, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou a komparáciou právnych predpisov z dvoch programovacích období a zameriava sa primárne na obsah nariadení, ktoré sa týkajú Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja a Kohézneho Fondu, a zároveň ustanovení, ktoré sa týkajú dielčích inštitútov monitorovania a hodnotenia a inštitútov riadenia a kontroly. Hlavným cieľom predkladanej práce je analyzovať a porovnať Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, z nového programovacieho obdobia, z rozsahu rokov 2021-2027, a Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006, z minulého programovacieho obdobia, v rozmedzí rokov 2013-2020, za účelom nájsť a identifikovať zmeny v právnej úprave pre EFRR a KF. Analýza týchto normatívnych textov preukázala, že právna úprava nového programovacieho obdobia je jasnejšia a prehľadnejšia, zároveň predstavuje zníženie administratívnej záťaže a poskytuje lepšie podmienky pre monitorovanie, hodnotenie, kontrolu a riadenie.
Keywords: Európsky Fond Regionálneho Rozvoja; Monitorovanie; Kohézny Fond; Hodnotenie; Riadenie; Kontrola; Európska Únia
Thesis title: Legal aspects of fund financing - comparison of selected ERDF institutes in two programming periods
Author: Bednárová, Natália
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Štěpánek, Petr
Opponents: Černý, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis and comparison of legislation from two programming periods and focuses primarily on the content of regulations concerning the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund, as well as provisions concerning sub-institutes of monitoring and evaluation and institutes of management and control. The main goal of the presented work is to analyze and compare the Regulation of the European Parliament and the Council of the EU no. 2021/1058 of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund, from the new programming period, from the scope of 2021-2027, and Regulation of the European Parliament and the Council of the EU no. 1300/2013 of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006, from the last programming period, in the period 2013-2020, in order to find and identify changes in the legislation for the ERDF and CF. An analysis of these normative texts has shown that the legislation for the new programming period is clearer and more transparent, while reducing administrative burdens and providing better conditions for monitoring, evaluation, control and management.
Keywords: European Regional Development Fund ; Cohesion Fund; European Union; monitoring; evaluation; controlling ; management

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 9. 2021
Date of submission: 24. 6. 2022
Date of defense: 20. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77919/podrobnosti

Files for download

    Last update: