Analysis of the marketing strategy of Coca-Cola in Czechia

Thesis title: Analýza komunikační strategie firmy Coca-Cola v České republice
Author: Slivka, Ondřej
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Hubka, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza komunikační strategie společnosti Coca-Cola v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí - části teoretické a praktické. V první části jsou za použití odborné literatury vymezeny základní pojmy, jako je marketing, marketingový mix, marketingová a komunikační strategie a výzkum trhu. Praktická část je pak věnována představení společnosti Coca-Cola, jejího komunikačního a marketingového mixu a jejích hlavních konkurentů. Stěžejní část praktické části tvoří vlastní dotazníkové šetření, které doplňuje informace získané ze sekundárních zdrojů a jež je základem pro formulaci souboru doporučení na vylepšení stávající marketingové a komunikační strategie společnosti Coca-Cola.
Keywords: Komunikační mix; Marketingový mix; Produkt; Cena; Distribuce; Propagace; Marketingová analýza; Výzkum trhu; Coca-Cola
Thesis title: Analysis of the marketing strategy of Coca-Cola in Czechia
Author: Slivka, Ondřej
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Hubka, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the marketing and communication strategy of Coca-Cola in the Czech Republic. The work is divided into two parts - theoretical and practical. In the first part, the basic concepts such as marketing, marketing mix, marketing and communication strategies and market research are defined using professional literature. The practical part is then devoted to the introduction of Coca-Cola, its communication and marketing mix, and its main competitors. The main part of the practical part consists of its own questionnaire survey, which complements the information obtained from secondary sources and which is the basis for formulating a set of recommendations to improve Coca-Cola's current marketing and communication strategy.
Keywords: Price; Distribution; Promotion; Product; Communication mix; Marketing mix; Coca-Cola; Marketing analysis; Market research

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2020
Date of submission: 24. 6. 2022
Date of defense: 14. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74421/podrobnosti

Files for download

    Last update: