Big Data architecture in information security

Thesis title: Big Data architektura v informační bezpečnosti
Author: Nguyen, Phuong Anh
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Slánský, David
Opponents: Pour, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce studijního programu Data a analytika pro business se zabývá návrhem big data architektury pro řízení informační bezpečnosti. Vývoj v technologiích představuje pro bezpečnostní týmy nové výzvy. V dnešní době podniky shromažďují a uchovávají obrovské množství dat o aktuálním stavu své IT infrastruktury. K včasné identifikaci možných hrozeb v informační bezpečnosti a předpovědi dalších rizik, spojených s výskytem těchto hrozeb, je potřeba mít tato data správně a rychle zpracovaná. Se zvyšujícím se objemem a složitostí dat je nemožné analyzovat shromážděná data pomocí tradičních bezpečnostních nástrojů a systémů. Diplomová práce se zabývá tím, jak lze využít big data při řešení informační bezpečnosti. Cílem práce je navrhnout architekturu pro centrální dohledový systém, která integruje nové technologie, pracující s vysokými objemy dat běžně označované pod pojmem big data do stávajícího řešení architektury informační bezpečnosti pro řešení velmi komplexních útoků a automatizaci činností bezpečnostní reakce. Tato architektura rozpoznává neobvyklé vzorce chování a trendy, které umožnují předvídat bezpečnostní incidenty. Návrh architektury byl vytvořen s využitím rámce pro podnikovou architekturu TOGAF podle metodiky vývoje architektury ADM.
Keywords: big data; big data architektura; informační bezpečnost
Thesis title: Big Data architecture in information security
Author: Nguyen, Phuong Anh
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Slánský, David
Opponents: Pour, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis of the Data and Analytics for Business program deals with the design of a big data architecture for information security management. Development in technology present new challenges for security teams. Nowadays, enterprises collect and store huge amounts of data about the current state of their IT infrastructure. In order to identify potential information security threats in a timely manner and to predict further risks associated with the occurrence of these threats, it is necessary to have this data processed correctly and quickly. With the increasing volume and complexity of data, it is impossible to analyse the collected data using traditional security tools and systems. This thesis discusses how big data can be used in information security solutions. The aim of the thesis is to propose an architecture for a central monitoring system that integrates new technologies working with high volumes of data commonly referred to as big data into an existing information security architecture solution to address highly complex attacks and automate security response activities. This architecture recognizes unusual behaviour patterns and trends to anticipate security incidents. The architecture design was developed using the TOGAF enterprise architecture framework following the ADM architecture development methodology.
Keywords: big data; big data architecture; information security

Information about study

Study programme: Data a analytika pro business
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2022
Date of submission: 30. 6. 2022
Date of defense: 11. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79898/podrobnosti

Files for download

    Last update: