RTLS Monitoring tool

Thesis title: Monitorovací systém k RTLS
Author: Fiala, Zbyněk
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Pour, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá zejména návrhem a vývojem řešení pro monitorování lokalizačního systému. Cílem diplomové práce je navrhnout a vytvořit pilotní verzi monitorovacího systému, díky němuž bude možné identifikovat stav lokalizačního systému SIMATIC RTLS společnosti Siemens. Přínosem této práce bude lepší porozumění stavu systému a v konečném důsledku i snazší odstraňování problémů což povede k větší zákaznické spokojenosti a snížení nákladů na opravy. První část práce se věnuje úvodu do lokalizačního systému RTLS, popisu současné situace a návrhu monitorovacího systému. Návrh je několika úrovňový. Každá část návrhu byla konzultována se zodpovědnými osobami za tuto technologií. Druhá část práce je věnována popisu provedených kroků, jenž byly potřebné k vytvoření konečných dashboardů, na kterých jsou vizuály jejichž cílem je poskytnout přehled o stavu systému. Na konci práce je shrnuto, jak probíhala validace řešení a další kroky, které mohou být provedeny, za účelem vylepšení současného řešení.
Keywords: lokalizační systémy; monitoring; RTLS
Thesis title: RTLS Monitoring tool
Author: Fiala, Zbyněk
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Pour, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals mainly with the design and development of a solution for monitoring the localization system. The aim of the thesis is to design and develop a pilot version of the monitoring system which will allow to identify the status of the RTLS localization system of Siemens. The greatest benefit of this work will be a deeper understanding of the system status and ultimately easier troubleshooting leading to increased customer satisfaction and reduced correction costs. The first part of this thesis is devoted to an introduction to the RTLS localization system, a description of the current situation and the design of the monitoring system. The design is multi-level. Each part of the design has been consulted with the persons responsible for the technology. The second part of the thesis is devoted to the description of the steps that were necessary to create the final dashboards, which contain visuals that aim to provide an overview of the system status. At the end of the thesis, it is summarized how the validation of the solution was carried out and the next steps that can be taken to improve the current solution.
Keywords: location systems; monitoring; RTLS

Information about study

Study programme: Data a analytika pro business
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 3. 2022
Date of submission: 30. 6. 2022
Date of defense: 10. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80120/podrobnosti

Files for download

    Last update: