Analysis of the content of financial statements in terms of IFRS requirements

Thesis title: Analýza obsahu účetních výkazů z hlediska požadavků IFRS
Author: Kurychka, Viktorija
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zárybnická Žárová, Marcela
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá požadavky na strukturu a obsah účetních závěrek dle IFRS a následnou analýzou obsahu účetních výkazů u dvou evropských společností, které sestavují účetní závěrky dle IFRS. Analýza proběhla u české společnosti, která vznikla v roce 2012 a britské společnosti, která existuje již od roku 1930. Cílem bylo zhodnotit rozdíly ve vykazování a zjistit, zda tradičně britská společnost, která má mnoholetou tradici ve vykazování, bude mít odlišnosti oproti české společnosti. Analýza ukázala určité rozdíly ve vykazování a rozsahu zveřejňovaných informací. Dodatečně je provedena komparativní analýza u středně velké české společnosti, která sestavuje účetní závěrku dle české účetní legislativy.
Keywords: Koncepční rámec; IFRS 1; IFRS; IAS 27; IAS 1; IAS 7; výroční zpráva; účetní závěrka
Thesis title: Analysis of the content of financial statements in terms of IFRS requirements
Author: Kurychka, Viktorija
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zárybnická Žárová, Marcela
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis deals with the requirements for the structure and content of financial statements according to IFRS and the subsequent analysis of the content of financial statements for two European companies that prepare financial statements according to IFRS. The analysis was carried out for a Czech company, which was established in 2012, and a British company, which has existed since 1930. The aim was to evaluate the differences in reporting and to find out whether a traditionally British company, which has a long tradition of reporting, will have differences compared to a Czech company. The analysis showed some differences in reporting and the extent of information disclosed. Additionally, a comparative analysis is carried out for a medium-sized Czech company that prepares financial statements according to Czech accounting legislation.
Keywords: IFRS; Conceptual Framework; IFRS 1; IAS 27; IAS 1; IAS 7; annual report; financial statements

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 1. 2021
Date of submission: 19. 8. 2022
Date of defense: 14. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75980/podrobnosti

Files for download

    Last update: