Private Equity investment

Thesis title: Private Equity investice
Author: Hrdý, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Schönfeld, Jaroslav
Opponents: Smrčka, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s odvětvím Private Equity. Nejprve je popsána definice a charakteristika odvětví, její historický vývoj a hlavní subjekty. V druhé části je popsáno, jakým způsobem funguje klasický Private Equity fond, jeho interní struktura, výkonnost, poplatky, způsob financování a jednotlivé strategie, které fondy realizují. V další části je popsán celý investiční proces fondu, který začíná výběrem vhodných příležitostí, následuje akviziční proces, interní schvalování transakce, způsob vytváření hodnoty v průběhu vlastnictví společnosti a následný prodej. V praktické části se snažím popsat celý proces na příkladu investice do konkrétní společnosti, kde popisuji jednotlivé části, problémy a způsoby řešení. Dále na příkladu rozvíjím způsob strategie buy-and-build a její implementace a odlišnosti od klasických akvizicí.
Keywords: Private Equity; fond; investice; fúze a akvizice
Thesis title: Private Equity investment
Author: Hrdý, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Schönfeld, Jaroslav
Opponents: Smrčka, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
Main goal of this thesis is to familiarize the reader with the Private Equity industry. Firstly, the definition and characteristics of the industry, its historical development and main players are described. Second part of the work explain how a classical Private Equity fund works, its internal structure, performance, fees, method of financing and individual strategies implemented by the fund. Then the entire investment process of the fund is described, starting with the deal sourcing, followed by the acquisition process, internal approval of the transaction, methods of creating value during the ownership of the company and the subsequent sale. In practical part, I explain the whole process using the example of an investment into a specific company, where I describe the parts of the process, occurring problems and the way to solve them. I further develop the method of buy-and-build strategy, its implementation and differences from standard acquisitions.
Keywords: Private Equity; fund; investments; mergers and acquisitions

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 10. 2021
Date of submission: 23. 8. 2022
Date of defense: 16. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78569/podrobnosti

Files for download

    Last update: