Work performance management in the selected organization

Thesis title: Řízení pracovního výkonu ve vybrané organizaci
Author: Nguyen Thi, Linh
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Dufala, Mario
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétní organizaci. Cílem této práce je analýza a zhodnocení systému řízení pracovního výkonu ve vybrané společnosti. Práce obsahuje teoretickou i praktickou část, přičemž teoretická část práce je zaměřena na definici a analýzu přímo souvisejících pojmů, které mají vliv na pracovní výkon a jeho řízení v organizaci. Na teoretickou část navazuje praktická část, která pracuje se znalostmi nabytými z teoretické části. Jsou realizována dvě analytická šetření – kvantitativní dotazníkové šetření a kvalitativní řízené rozhovory. Výsledkem těchto bádání je SWOT analýza, která shrnuje současný stav systému řízení pracovního výkonu v dané organizaci. Na základě těchto informací jsou sestaveny návrhy na zlepšení stávající situace, přičemž tyto návrhy jsou zhodnoceny taktéž z finančního, časového a rizikového hlediska.
Keywords: Hodnocení pracovního výkonu; Motivace; Řízení pracovního výkonu; Vedení zaměstnanců; Vzdělávání a růst zaměstnanců
Thesis title: Work performance management in the selected organization
Author: Nguyen Thi, Linh
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Dufala, Mario
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of managing the work performance of employees in a specific organization. The aim of this work is the analysis and evaluation of the work performance management system in the selected company. The thesis contains both a theoretical and a practical part, while the theoretical part of the thesis is focused on the definition and analysis of directly related terms that have an impact on work performance and its management in the organization. The theoretical part is followed by a practical part, which works with the knowledge acquired from the theoretical part. Two analytical surveys are carried out - a quantitative questionnaire survey and qualitative guided interviews. The result of these studies is a SWOT analysis, which summarizes the current state of the work performance management system in the given organization. On the basis of this information, proposals are drawn up to improve the current situation, while these proposals are also evaluated from a financial, time and risk point of view.
Keywords: Evaluation of work perfomance; Motivation; Work perfomance management; Employee management; Employee training and development

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 3. 2021
Date of submission: 23. 8. 2022
Date of defense: 15. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76787/podrobnosti

Files for download

    Last update: