Evaluation and proposal of the fundraising strategy of the Sdružení Neratov, z.s

Thesis title: Zhodnocení a návrh fundraisingové strategie Sdružení Neratov, z. s
Author: Králíková, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Krause, Josef
Opponents: Kupec, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou strategii fundraisingu neziskové organizace Sdružení Neratov, z.s. a na základě výsledků analýz navrhnout vhodné fundraisingové řešení včetně formulace možných doporučení. Mezi hlavní metody výzkumu fundraisingové strategie patří PEST analýza, analýza vnitřních zdrojů vyhodnocená prostřednictvím VRIO analýzy, analýza poslání, dále kvalitativní expertní rozhovor s hlavním manažerem spolku, analýza on-line aktivit spolku. Veškeré výše zmíněné aktivity jsou následně shrnuty za pomocí SWOT analýzy. Konečným přínosem, na základě výše uvedených metod, je vytvoření návrhu fundraisingové strategie, která obsahuje řadu podnětů a doporučení, jež by do budoucna mohly pomoct zvýšit kvalitu fundraisingových aktivit Sdružení Neratov, z.s. a přispět tak k rozvoji neziskové organizace jako celku.
Keywords: Nestátní neziskové organizace; Fundraising; PEST analýza; SWOT analýza
Thesis title: Evaluation and proposal of the fundraising strategy of the Sdružení Neratov, z.s
Author: Králíková, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Krause, Josef
Opponents: Kupec, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the current fundraising strategy of the non-profit organization Sdružení Neratov, z.s. and to propose a suitable fundraising solution based on the results of the analysis, including the formulation of possible recommendations. The main methods of research are fundraising strategy including PEST analysis, analysis of internal resources evaluated through VRIO analysis, qualitative expert interview with the main manager of the association, analysis of online activities of the association and all the above-mentioned activities summarized using SWOT analysis. The final contribution, based on the above-mentioned analyses, is the creation of a draft fundraising strategy, which contains several suggestions and recommendations that could help to improve the quality of fundraising activities of the Sdružení Neratov, z.s. in the future and thus help to develop the entire non-profit organization.
Keywords: Fundraising; PEST analysis; SWOT analysis; Non-governmental Organisations

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2022
Date of submission: 24. 8. 2022
Date of defense: 16. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79988/podrobnosti

Files for download

    Last update: