Subsidies for the acquisition of fixed tangible assets, accounting and tax context

Thesis title: Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, účetní a daňové souvislosti
Author: Kohoutová, Anna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce na téma Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku je zaměřena na účetní a daňové souvislosti v této oblasti. Nejdříve je vymezena podstata a druhy dotací a společně se zdroji dotací je nastíněn i dotační proces. Hlavní část práce se zabývá účetní stránkou dotací a to z pohledu jak české legislativy, včetně uvedení a praktickým rozebráním několika Interpretací Národní účetní rady, tak z pohledu mezinárodních účetních standardů IFRS. Společně s účetní stránkou souvisí i daňová, konkrétně zachycení dotací v daních z příjmů a dani z přidané hodnoty. V poslední kapitole je uveden rozhovor s finančním ředitelem české společnosti Mandík a. s., kde se teorie dotací popsaná v této práci setkává s praxí.
Keywords: dotační proces; dotace v účetnictví; fondy EU; dotace; Interpretace Národní účetní rady; dotace v daních; mezinárodní účetní standardy
Thesis title: Subsidies for the acquisition of fixed tangible assets, accounting and tax context
Author: Kohoutová, Anna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis on topic Subsidies for the acquisition of fixed tangible assets focuses on the accounting and tax context in this area. First, the nature and types of subsidies are defined, and together with the sources of subsidies, the subsidy process is also outlined. The main part of the thesis deals with the accounting aspect of subsidies from the perspective of Czech legislation, including the introduction and practical analysis of several Interpretations of the National Accounting Board, as well as from the perspective of the International Accounting Standards IFRS. Together with the accounting aspect, the tax aspect is also related, namely the capture of subsidies in income tax and value added tax. The last chapter presents an interview with the financial director of a Czech company Mandík a. s., where the theory of subsidies described in this thesis meets practice.
Keywords: EU funds; subsidies in accounting; International Financial Reporting Standards; subsidy process; Interpretations in Czech National Accounting Board; subsidies in taxes; subsidies

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 10. 2020
Date of submission: 28. 8. 2022
Date of defense: 14. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74554/podrobnosti

Files for download

    Last update: