Descriptive data analysis of business transformations published in 2016

Thesis title: Deskriptivní analýza přeměn uskutečněných v roce 2016
Author: Žáčková, Anna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pospíšil, Jiří
Opponents: Lukeš, Jáchym
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce odráží skutečné přeměny (fúze, rozdělení, odštěpení a další transakce podle českých předpisů), o nichž byly v roce 2016 zveřejněny údaje v Obchodním věstníku České republiky. Účelem této diplomové práce je prvotně zdokumentovat teoretické poznatky a definice z pohledu českého i mezinárodního právního aspektu, a navíc rozšířit chápání přeměn podniků z české účetní a daňové perspektivy. Hlavním cílem diplomové práce je shromáždit vybraný datový soubor přeměn obchodních společností (celkem197 transakcí) za výše uvedené období, následně provést deskriptivní analýzu dat a prozkoumat koncept jednotlivých typů obchodních transakcí, které byly v daném období uskutečněny. Součástí analýzy je zpracování nefinančních údajů z projektů přeměny, případně ze znaleckých posudků. Další stěžejní částí analýzy je prošetření finančních položek konečných/mezitímních účetních závěrek před rozhodným dnem a následně položek ze zahajovacích rozvah po rozhodném dni přeměny. Závěrečná část deskriptivní analýzy je provedena s důrazem na vybrané vzorky pro každý typ přeměny.
Keywords: Rozhodný den; Deskriptivní analýza; Projekt přeměny; Znalecký posudek; Přeměny obchodních korporací; Fúze; Rozdělení; Odštěpení; Konečná účetní závěrka; Zahajovací rozvaha
Thesis title: Descriptive data analysis of business transformations published in 2016
Author: Žáčková, Anna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pospíšil, Jiří
Opponents: Lukeš, Jáchym
Thesis language: Česky
Abstract:
This master’s thesis reflects real business transformations (legal mergers, splits, spin-offs, and other transactions under the Czech regulation) about which data were published in the Czech Commercial Bulletin in 2016. The purpose of this thesis is to initially document theoretical knowledge and definitions in terms of the Czech and international legal aspects. Afterwards broaden the understanding of business transformations from the Czech accounting and tax perspective. The main aim of this master’s thesis is to gather a selected set of data of business transformations (in total 197 transactions) among the period from the year 2016 mentioned above. Subsequently to perform descriptive data analysis and to examine the concept of each type of occurred business transactions. Part of the analysis is to elaborate non-financial data from the “Transformation Plan” documents and, if applicable, from the “Expert Valuation Studies”. Another crucial part of the analysis is to investigate financial items from the financial statements before the accounting effective date and then items from the opening balance sheets after the accounting effective date of business transaction. The final part of the descriptive analysis is performed with an emphasis on selected samples investigation for each type of business transformation.
Keywords: Transformation Plan; Spin-offs; Effective Date; Descriptive Analysis; Mergers; Splits; Expert Valuation Study; Financial Statements; Opening Balance Sheet; Business Transformations

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 9. 2021
Date of submission: 30. 8. 2022
Date of defense: 15. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77701/podrobnosti

Files for download

    Last update: