The issue of accruals in the field of construction industry in jurisprudence

Thesis title: Problematika časového rozlišení v oblasti stavebnictví v judikatuře
Author: Hanušová, Lucie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šindelář, Michal
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením koncepce úpravy českých předpisů pro identifikaci určení okamžiku vzniku výnosu, a to v kontextu dlouhodobých stavebních zakázek. Zhodnocení vychází zejména z aktuální české judikatury a rozdílů v pojetí mezi českými předpisy a IFRS a vyplývá z něj, že v jednotlivých případech zaúčtování je primárně nutné respektovat specifika daného oboru a základní účetní principy. Dále se práce zabývá zhodnocením použití různých způsobů účtování mzdových bonusů. Od správné klasifikace mzdového bonusu se odvíjí jeho zaúčtování a daňová uznatelnost. Na reálném příkladě vycházejícím z judikatury jsou znázorněny konkrétní předpoklady pro daňovou uznatelnost zvoleného zaúčtování a možné nesprávnosti. Diplomová práce se primárně zabývá účetním výkladem dané problematiky, nicméně je propojena s daňovým i právním pohledem.
Keywords: dlouhodobé smlouvy; stavebnictví; mzdové bonusy; časové rozlišení; okamžik uznání výnosu
Thesis title: The issue of accruals in the field of construction industry in jurisprudence
Author: Hanušová, Lucie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šindelář, Michal
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of the concept of modification of Czech regulations for the identification of the determination of the moment of creation revenue, in the context of long-term construction contracts. The evaluation is mainly based on current Czech jurisprudence and differences in concepts between Czech regulations and IFRS, and it follows that in individual accounting cases it is primarily necessary to respect the specifics of the given field and basic accounting principles. Furthermore, the work deals with the evaluation of the use of different methods of accounting for wage bonuses. Its accounting and tax deductibility depends on the correct classification of the wage bonus. In a real case based on jurisprudence, specific prerequisites for the tax admissibility of the selected accounting and possible inaccuracies are shown. The diploma thesis deals primarily with the accounting interpretation of the given issues however it is connected with a tax and legal perspective.
Keywords: long-term contracts; construction industry; wage bonuses; accruals; revenue recognition moment

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 1. 2022
Date of submission: 2. 9. 2022
Date of defense: 15. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80575/podrobnosti

Files for download

    Last update: