Reasons for child usage in armed conflicts and their impact on internalisation of related international norms in selected states

Thesis title: Příčiny zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a jejich vliv na internalizaci souvisejících mezinárodních norem ve vybraných státech
Author: Burešová, Jana
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Zemanová, Štěpánka
Opponents: Dubský, Zbyněk; Staníčková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
Využívání dětských vojáků v ozbrojených konfliktech je považováno za jednu z nejhorších forem dětské práce a zároveň za hrubé porušování lidských práv. Přestože mezinárodní právo tuto otázku řeší poměrně obsáhle a samotná norma zákazu rekrutování a využívání dětí v ozbrojených konfliktech začala vznikat před více než třiceti lety, její implementace do vnitrostátního práva mnohdy zaostává. Cílem této disertační práce je proto identifikovat faktory z politické, ekonomické, sociální, vojenské a environmentální oblasti, které by mohly mít vliv na úspěšné prosazování a uplatňování této normy ve státech, kde využívání dětských vojáků stále přetrvává. Za účelem odstranění současných mezer výzkumu a doplnění odlišné perspektivy byla použita kombinace kvantitativní (shluková analýza) a kvalitativní metody analýzy (vícepřípadová studie). Shluková analýza umožnila zohlednit aspekty, které by byly při využití pouze kvalitativní metody obtížně interpretovatelné. Aplikace vícepřípadové studie vedla k detailnějšímu rozpracování výstupů shlukové analýzy u čtyř vybraných států a identifikovala rysy, které mohly mít u těchto států vliv na internalizaci normy zákazu rekrutování a využívání dětských vojáků. Nezbytným předpokladem internalizace byly zejména politické faktory ovlivňující na vnitropolitickou situaci ve zkoumaných zemích. Ochota k řešení této otázky závisela také na stavu ekonomiky, míře chudoby, bezpečnostních hrozbách (včetně propuknutí/eskalace konfliktu a množství uprchlíků a vnitřně přesídlených osob), dostupnosti vzdělání a dětské práci.
Keywords: hrubé porušování lidských práv; válečné zločiny; kaskáda normy; internalizace normy; shluková analýza; vícepřípadová studie; norma zákazu rekrutování a využívání dětských vojáků; norma individuální trestní odpovědnosti
Thesis title: Reasons for child usage in armed conflicts and their impact on internalisation of related international norms in selected states
Author: Burešová, Jana
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Zemanová, Štěpánka
Opponents: Dubský, Zbyněk; Staníčková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
The use of child soldiers in armed conflicts is considered one of the worst forms of child labour a grave violation of human rights. Even though the international law addresses this issue rather extensively and the norm prohibiting the recruitment and use of child soldiers in armed conflicts emerged more than thirty years ago for the first time, its implementation into domestic law has fallen behind. The aim of this dissertation is to identify political, economic, social, military, and environmental characteristics that could have had an impact on successful enforcement and use of this norm within states where the utilization of child soldiers persists. To eliminate contemporary research gaps and incorporate different perspectives, combination of quantitative (cluster analysis) and qualitative methods of analysis (multi-case study) was used. The cluster analysis allowed the consideration of aspects difficult to interpret with qualitative method only. For four selected states facing the persisting use of child soldiers, the multi-case study further developed outcomes of the cluster analysis and identified features with potential impact on internalisation of the norm prohibiting the recruitment and use of child soldiers. In particular, the prerequisite of the internalisation were political characteristics affecting domestic political situation in examined countries. The willingness to deal with this issue often depended on the economy, poverty rate, security threats (including outbreak/escalation of the conflict and number of refugees and internally displaced persons), access to education, and child labour.
Keywords: war crimes; norm cascade; norm internalisation; grave violations of human rights; cluster analysis; multi-case study; norm prohibiting the recruitment and use of child soldiers; norm of individual criminal responsibility

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 9. 2015
Date of submission: 5. 9. 2022
Date of defense: 20. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53942/podrobnosti

Files for download

    Last update: