Implementation of selected IT management practices incl. DevOps in a real business

Thesis title: Zavedení vybraných praktik řízení IT vč. DevOps v reálném podniku
Author: Chobodides, Marek
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bruckner, Tomáš
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
S ohledem na současné rozšiřování oblíbenosti agilního přístupu, není očekáván upadající trend v oblasti agilních transformací podniků. Naopak je očekáváno další rozšiřování tohoto přístupu a různé jeho modifikace pro dosažení co nejefektivnější spolupráce. Ať už se zákazníkem nebo v rámci společnosti. Jednou z takových modifikací je i právě DevOps, které dále rozšiřuje možnosti užší spolupráce a posouvá hranice flexibility o stupeň dále. Od doby prvních agilních principů na agilním manifestu, uplynula dlouhá doba a neustále se začíná objevovat v dalších metodikách nebo standardech jako je třeba ITILv4 a jiné. Proto je považován za obrovskou příležitost pro podniky, které hledají cestu ke zlepšení, a výhodu před konkurencí. Pro podniky je to však velice radikální a riskantní změna, dotýkajících se všech oblastí. Proto není vhodná pro všechny společnosti a negarantuje úspěch. Z tohoto důvodu bylo autorem vybráno téma „ZAVEDENÍ VYBRANÝCH PRAKTIK ŘÍZENÍ IT VČ. DEVOPS V REÁLNÉM PODNIKU“, které si klade za cíl zajistit a naplánovat transformaci vybraného segmentu společnosti, s využitím vybraných praktik Agile, DevOps a ITIL, za účelem co nejrychlejšího a nejkvalitnějšího dodání služby ke spokojenosti zákazníka. S tím i související zefektivnění práce, procesů a koordinace zaměstnanců. Po teoretickém úvodu vybraných praktik a seznámení s vybranou společností, je představeno a navrhnuto řešení, které umožňuje podnikům nastínit vybranou problematiku. Jakým způsobem je možné praktiky zavést a zároveň upozornit na choulostivé otázky s tím spojené. Jakých všech oblastí se změny týkají a z jakých úhlů je nutno na problematiku nahlížet před samotnou implementací. Z tohoto důvodu jsou nejdříve definovány požadavky a očekávání, která jsou následována analýzou, jak vybraná společnost funguje, jaké jsou její hodnoty a principy, kultura a jaké jsou její technologické možnosti. Až na základě toho je navrhnuto řešení, které odpovídá potřebám konkrétně vybrané společnosti a jejím definovaným požadavkům.
Keywords: metodiky a standardy; DevOps; praktiky; podniková kultura; transformace podniku; agilní řízení; hodnoty a principy; ITILv4
Thesis title: Implementation of selected IT management practices incl. DevOps in a real business
Author: Chobodides, Marek
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bruckner, Tomáš
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
With regard to the current expansion of the popularity of the agile approach, a declining trend in the field of agile transformations of enterprises is not expected. On the contrary, further expansion of this approach and its various modifications are expected to achieve the most effective cooperation. Either with a customer or within the company. One such modification is DevOps, which further expands the possibilities of closer cooperation and pushes the boundaries of flexibility one step further. Since the time of the first agile principles on the agile manifesto, a long time has passed and it is constantly starting to appear in other methodologies or standards such as ITILv4 and others. Therefore, it is considered a huge opportunity for businesses that are looking for a way to improve and an advantage over the competition. However, it is a very radical and risky change for businesses, affecting all areas. Therefore, it is not suitable for all companies and does not guarantee success. For this reason, the author chose the topic "IMPLEMENTATION OF SELECTED IT MANAGEMENT PRACTICES INCL. DEVOPS IN A REAL BUSINESS", which aims to ensure and plan the transformation of a selected segment of the company, using selected Agile, DevOps and ITIL practices, in order to deliver the fastest and highest quality service to customer satisfaction. With this, the related streamlining of work, processes and coordination of employees. After a theoretical introduction to the selected practices and familiarization with the selected company, a solution is presented and proposed, which enables companies to outline the selected issue. In what way is it possible to introduce practices and at the same time draw attention to the delicate issues associated with it. What areas are affected by the changes and from what angles must the issue be viewed before the actual implementation. For this reason, the requirements and expectations are first defined, which are followed by an analysis of how the selected company works, what are its values and principles, culture and what are its technological possibilities. It is only on this basis that a solution is proposed that meets the needs of a specifically selected company and its defined requirements.
Keywords: methodologies and standards; Agile management; DevOps; corporate culture; values and principles; ITILv4; practices; business transformation

Information about study

Study programme: Informační systémy a technologie/Řízení podnikové informatiky
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 11. 2021
Date of submission: 5. 12. 2022
Date of defense: 23. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78610/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
    Last update: