Position of the Czech Republic in International Tourism

Thesis title: Postavení České republiky na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Author: Horel, Filip
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Štemberk, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit postavení České republiky na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Práce následně určuje a popisuje problematické oblasti a navrhuje doporučení na jejich odstranění či vylepšení. Rovněž charakterizuje komparativní výhodu České republiky v cestovním ruchu. Cíle je dosaženo především komparací, kdy jsou jednotlivé oblasti cestovního ruchu srovnávány v kontextu světa, Evropy, Evropské unie či jiných celků. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy a definice nutné pro analýzu postavení České republiky na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Dále si první kapitola klade za cíl poskytnout teoretický základ pro druhou kapitolu, která již analyzuje postavení České republiky z pohledu výkonů, atraktivit, infrastruktury nebo materiálně-technické základny. Rovněž se věnuje formám cestovního ruchu s vhodnými předpoklady pro budoucí rozvoj. Třetí kapitola se zabývá konkurenceschopností České republiky v cestovním ruchu na základě zprávy Světového ekonomického fóra. Zároveň obsahuje mezinárodní srovnání zemí Visegrádské skupiny a SWOT analýzu se závěrečným zhodnocení postavení České republiky na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Výsledky analýzy ukazují, že Česká republika je ve světovém kontextu vnímána jako konkurenceschopná země se silným postavením v cestovním ruchu. Mezi významné oblasti patří především kulturní památky, kvalita a hustota podniků cestovního ruchu či infrastruktura pro vybrané formy cestovního ruchu. Je však nutné zapracovat na vylepšení či odstranění problematických oblastí, čímž by mohla Česká republika upevnit svou pozici na mezinárodním cestovním ruchu. Mezi tyto oblasti patří například nepříznivé podnikatelské prostředí, nedostatečné upřednostňování cestovního ruchu v rámci politiky nebo nízká atraktivita přírodních zdrojů.
Keywords: Česká republika; cestovní ruch; konkurenceschopnost; postavení na mezinárodním cestovním ruchu; potenciál pro rozvoj cestovního ruchu; Evropská unie; SWOT analýza
Thesis title: Position of the Czech Republic in International Tourism
Author: Horel, Filip
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Štemberk, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis aims to analyze and evaluate the position of the Czech Republic in the international tourism market. The work then identifies and describes problematic areas and suggests recommendations for their elimination or improvement. It also characterizes the comparative advantage of the Czech Republic in tourism. The goal is achieved primarily by comparison, when individual tourism areas are compared in the context of the world, Europe, the European Union, or other entities. In the first chapter, the basic terms, and definitions necessary for the analysis of the position of the Czech Republic in the international tourism market are defined. Furthermore, the first chapter aims to provide a theoretical basis for the second chapter which already analyses the position of the Czech Republic from the point of view of performance, attractiveness, infrastructure, or hospitality sector. It also deals with forms of tourism with suitable prerequisites for future development. The third chapter deals with the competitiveness of the Czech Republic in tourism based on the report of the World Economic Forum. It also contains an international comparison of the countries of the Visegrad Group and a SWOT analysis with a final evaluation of the position of the Czech Republic in the international tourism market. The analysis results show that the Czech Republic is perceived in the world as a competitive country with a strong position in the tourism industry. Among the significant areas are mainly cultural monuments, the quality, and the density of tourism enterprises or the infrastructure for selected forms of tourism. However, it is necessary to work on improving or eliminating problematic areas, so that the Czech Republic can strengthen its position in international tourism. These areas include, for example, an unfavorable business environment, insufficient prioritization of tourism within the policy, or low attractiveness of natural resources.
Keywords: European Union; potential for tourism development; competitiveness; Czech Republic; tourism; position in international tourism; SWOT analysis

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 1. 2022
Date of submission: 9. 12. 2022
Date of defense: 18. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79391/podrobnosti

Files for download

    Last update: