Does green credit curb carbon emissions? Research based on Chinese provincial panel data

Thesis title: Does green credit curb carbon emissions? Research based on Chinese provincial panel data
Author: Feng, Kangqi
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Čermáková, Klára
Opponents: Máslo, Lukáš Augustin
Thesis language: English
Abstract:
In promoting the realization of carbon emission reduction goals, constructing an all-around low-carbon and zero-carbon society has become a significant strategic arrangement for high-quality economic development. Green-credit policy is an essential measure for China to promote sustainable development. Has the implementation of the Green-credit policy curbed carbon dioxide emissions? This issue has attracted the attention of all sectors of the global community. This thesis aims to determine the impact of green policy on the country's economic growth. Based on the empirical research of China's provincial panel data from 2005 to 2016, this paper finds that implementing the Green-credit policy and the expansion of the scale of investment have effectively suppressed carbon dioxide emissions. The test found that the Green-credit policy has mainly suppressed carbon dioxide emissions through two paths: promoting green technology innovation and optimizing industrial structure. In addition, the heterogeneity test found that the suppression effect of the Green-credit policy on carbon dioxide is more significant in the eastern region, provinces with a high degree of marketization and a high proportion of the secondary industry. The research results of this paper provide a theoretical basis and empirical evidence for the Green-credit policy to suppress carbon dioxide emissions. Also, based on the results obtained, the thesis discusses proposals for using green credit in the context of economic growth.
Keywords: Green Credit Policy; Carbon Dioxide Emissions; Green Technology
Thesis title: Omezuje zelený kredit emise uhlíku? Výzkum založený na čínských provinčních panelových datech
Author: Feng, Kangqi
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Čermáková, Klára
Opponents: Máslo, Lukáš Augustin
Thesis language: English
Abstract:
Při podpoře realizace cílů snižování uhlíkových emisí se budování všestranné nízkouhlíkové a nulové uhlíkové společnosti stalo významným strategickým opatřením pro vysoce kvalitní ekonomický rozvoj. Politika zelených úvěrů je pro Čínu zásadním opatřením na podporu udržitelného rozvoje. Omezilo provádění politiky zeleného úvěru emise oxidu uhličitého? Tato problematika přitáhla pozornost všech sektorů globální komunity. Cílem této práce je zjistit dopad zelené politiky na ekonomický růst země. Na základě empirického výzkumu dat čínského provinčního panelu od roku 2005 do roku 2016 tato studie zjistila, že zavedení politiky zeleného úvěru a rozšíření rozsahu investic účinně potlačilo emise oxidu uhličitého. Test zjistil, že politika zeleného úvěru potlačila emise oxidu uhličitého především dvěma způsoby: podporou inovací zelených technologií a optimalizací průmyslové struktury. Kromě toho test heterogenity zjistil, že potlačující účinek politiky zelených úvěrů na oxid uhličitý je významnější ve východním regionu, v provinciích s vysokým stupněm marketingu a vysokým podílem sekundárního průmyslu. Výsledky výzkumu tohoto článku poskytují teoretický základ a empirické důkazy pro politiku zeleného úvěru na snižování emisí oxidu uhličitého. Na základě získaných výsledků jsou v práci diskutovány návrhy na využití zeleného úvěru v kontextu ekonomického růstu.
Keywords: Zelená politika; Emise oxidu uhličitého; Zelená technologie

Information about study

Study programme: Economics
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 10. 2022
Date of submission: 19. 12. 2022
Date of defense: 30. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82199/podrobnosti

Files for download

    Last update: