The value base of the real estate tax

Thesis title: Hodnotový základ daně z nemovitých věcí
Author: Bílková, Alena
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Sedmihradská, Lucie
Opponents: Hulínský, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje dani z nemovitých věcí a možné změně základu daně z jednotkového na hodnotový. Hlavním cílem práce je na základě vyhodnocení všech poznatků a za pomoci komparace současného systému s modelovými situacemi zhodnotit, zda je pro Českou republiku výhodné změnit stanovení základu daně z nemovitých věcí ad valorem, nebo dle stávající legislativy jednotkovým způsobem. Systém zdanění ad valorem je ve světě mnohem častěji používanější než jednotkový, proto je dílčím cílem práce popsání daně z nemovitostí v evropských státech a poukázání na možné problémy s ním spojené. Jelikož s hodnotovým základem je neodmyslitelně spojeno oceňování, je část této práce věnována oceňování nemovitostí v České republice i oceňování nemovitostí v rámci stanovení základu daně z nemovitostí.
Keywords: oceňování nemovitostí; daň z nemovitých věcí; hodnotový základ daně
Thesis title: The value base of the real estate tax
Author: Bílková, Alena
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Sedmihradská, Lucie
Opponents: Hulínský, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the real estate tax and the possible change of the tax base from the unit tax base to the value tax base. The main objective of the thesis is to evaluate, on the basis of the evaluation of all the findings and by means of comparison of the current system with model situations, whether it is advantageous for the Czech Republic to change the determination of the real estate tax base ad valorem or according to the current legislation in a unit way. The ad valorem system of taxation is much more frequently used in the world as opposed to the unit system, therefore a partial aim of the thesis is to describe the real estate tax in European countries and to point out possible problems associated with it. Since valuation is inherently linked to the value base, part of this thesis is devoted to the valuation of real estate in the Czech Republic and the valuation of real estate in the context of determining the real estate tax base.
Keywords: real estate tax; value tax base; real estate valuation

Information about study

Study programme: Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 4. 2022
Date of submission: 8. 1. 2023
Date of defense: 2. 2. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80456/podrobnosti

Files for download

    Last update: