Changes in consumption behaviour as a result of the development of mobile technologies in tourism depending on the age of the consumer

Thesis title: Změny spotřebního chování v důsledku rozvoje mobilních technologií v oblasti turismu v závislosti na věku spotřebitele
Author: Tingel, Samuel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Janeček, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Účelem této bakalářské práce je zjištění vlivu věku na změny spotřebního chování v důsledku rozvoje mobilních technologií v oblasti turismu. Práce se dělí na část teoretickou a část praktickou, přičemž teoretická část se věnuje spotřebnímu chování obecně i v cestovním ruchu a m-turismu na základě odborné české i zahraniční literatury, zatímco část praktická je dedikována vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo provedeno za účelem zjištění zmíněných mezigeneračních rozdílů, a to především ve fázích plánování a prožívání. Výsledky bude možné využít k přesnějšímu oslovení cílových skupin podnikateli a organizacemi cestovního ruchu.
Keywords: Mobilní technologie; Cestovní ruch; Mezigenerační rozdíly
Thesis title: Changes in consumption behaviour as a result of the development of mobile technologies in tourism depending on the age of the consumer
Author: Tingel, Samuel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Janeček, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the effect of age on changes in consumption behaviour resulting from the development of mobile technologies in tourism. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The former is devoted to consumer behaviour in both general and tourism markets as well as to m-tourism as such being based on the Czech and foreign literature, meanwhile the latter being based on a questionnaire survey, which is being evaluated with the view of identifying the above-mentioned intergenerational differences, especially in the planning and experiencing phases. The results can be used by entrepreneurs and tourism organisations to reach their target groups more effectively.
Keywords: Mobile technologies; Tourism; Intergenerational differences

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 7. 2022
Date of submission: 26. 4. 2023
Date of defense: 24. 5. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81411/podrobnosti

Files for download

    Last update: