Mobile branded applications on the example of a specific application

Thesis title: Mobile branded applications (značkové mobilní aplikace) na příkladu konkrétní aplikace
Author: Szmeková, Sára
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kubálek, Tomáš
Opponents: Poplstein, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce bylo především zjistit, proč se konkrétní značková aplikace potýká s negativním hodnocením, jak ji udělat úspěšnou jak v očích uživatelů, tak z pohledu marketingových cílů firmy a jakou roli v tom hraje její mezinárodní působnost. Byla zkoumána také obecná prezentace anonymizované společnosti a její značky, produktu a k němu přidružené mobilní aplikace v digitálním prostředí prostřednictvím B2B komponentů hodnoty značky, NPS produktu nebo KPIs stanovených na základě teorie. Výsledné úvahy byly představeny prostřednictvím SWOT analýzy, na jejímž základě následně vzešla doporučení pro anonymizovanou společnost. Možné rozdíly v přijetí mezi jednotlivými zeměmi byly rozebrány na základě Hofstedeho mezikulturních dimenzí. Výsledkem je zjištění, že aplikace nepřesně komunikuje svůj záměr, a tedy získává negativní hodnocení navzdory tomu, že další pozorované KPIs mají pozitivní výsledky. Ačkoliv z výzkumů v teoretické části vzešlo, že lepší strategií je personalizace aplikace nežli snaha přizpůsobit ji celé kultuře, v rámci propagace aplikace je možné zaměřit se na rysy jednotlivých kultur, které se následně prolínají také s teorií komponentů hodnoty. Mezi jednotlivými doporučeními se tedy mimo jiné objevila změna formulace prezentace aplikace na platformách, zaměření se na další vysoce postavené komponenty v B2B pyramidě, postupně doplnění požadovaných funkcí nebo motivace spokojených, ale tichých uživatelů k hodnocení produktu. Práce se snažila porovnat aplikace také se sociálními sítěmi. Na základě anonymizovaného rozhovoru vyšlo najevo, že jde o jiným směrem zacílené nástroje. Jejich vhodnost tedy více závisí na společností zvolené marketingové strategii. Pro tuto společnost byla aplikace vyhodnocena jako správný krok, jelikož je součástí strategie zaměřující se na udržení dlouhodobých vztahů, které jsou v rámci B2B klíčové.
Keywords: životní cyklus aplikace; mobilní značkové aplikace; B2B komponenty hodnoty; mobilní aplikace z mezinárodního hlediska; měření úspěšnosti aplikace; mobilní aplikace; mobilní marketing; digitální marketing; digitální branding; SWOT analýza; net promoter score (NPS)
Thesis title: Mobile branded applications on the example of a specific application
Author: Szmeková, Sára
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kubálek, Tomáš
Opponents: Poplstein, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis investigates why a specific anonymised branded mobile application in the B2B model receives negative customer feedback. What follows discusses how it might be redesigned to be more effective for users and the company's marketing goals. Additionally, another focus is on the role the company's international presence plays in it. The B2B Elements of Value, the product's NPS, and the app's Key Performance Indicators (KPIs) were used to analyse the general presentation of the company and its brand, product, and associated mobile app in the digital environment. The resulting considerations were presented through a SWOT analysis, serving as a base for future recommendations for the anonymised company. Possible differences in adoption between countries were discussed based on Hofstede's cultural dimensions. The primary outcome of the thesis is that the application inaccurately communicates its intent whilst presenting itself on the platforms and thus receives a negative rating despite other observed KPIs obtaining favourable results. Also, although the research cited in the theoretical part suggests personalising the app rather than attempting to adapt it to foreign cultures is a better strategy, specific characteristics of some of the dimensions presented by Hofstede overlap with some of the B2B Elements of the Value pyramid. Therefore, it is possible to consider the metrics of each culture as a part of the app's promotion and connection with potential users across platforms. The recommendations from the SWOT analysis included reformulating the app's description, focusing on other hard-to-copy components at the top of the B2B pyramid, gradually adding customer features, or motivating satisfied yet silent users to rate the product. Another idea was to compare mobile branded apps with social media as a cheaper alternative. An anonymised interview with the company marketing manager revealed that both tools serve different marketing approaches, as social media focuses on attracting new customers. Thus, their applicability is highly dependent on the company's marketing plan. As a result, the app is considered the right move for this company as it focuses on maintaining long-term relationships, a vital part of B2B.
Keywords: digital branding; mobile branded applications; mobile marketing; mobile application life cycle; digital marketing; success factors for mobile branded apps; B2B Elements of Value; international perspectives on mobile apps; net promoter score (NPS); mobile apps; mobile branded apps; SWOT analysis

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 3. 2022
Date of submission: 26. 4. 2023
Date of defense: 1. 6. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80147/podrobnosti

Files for download

    Last update: