Planning and progress of the redesign a web application

Thesis title: Plánovanie a priebeh redesignu webovej aplikácie
Author: Soboňa, Peter
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Pour, Jan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou transformácie webovej aplikácie MVC na SPA. Predkladaná práca si berie za cieľ analýzu plánovania, priebehu a vyhodnotenie efektivity daného projektu z hľadiska jeho úspešnosti, pričom sa zároveň zaoberá aj navrhnutím možnej optimalizácie v jednotlivých procesoch. Pre komplexné porozumenie danej témy je teoretická časť práce venovaná rešerši použitej literatúry, deskripcii použitých metód a vymedzeniu najvýznamnejších pojmov súvisiacich s danou problematikou, ako sú web aplikácie a Angular 2. Záver teoretickej časti je venovaný riadeniu projektov, a to hlavne so zameraním na plánovanie projektu, pričom tato kapitola priamo nadväzuje na praktickú časť diplomovej práce, ktorá je venovaná samotnej realizácii daného projektu. V rámci tejto časti je pozornosť zameraná na popis súčasného stavu projektu, vrátane identifikácie slabých stránok, ktoré sú zaznamenané ako ciele projektu. Následne sú v práci popísané jednotlivé časti realizácie projektu, vrátane popisu implementácie s ohľadom na monitorovanie spotrebovaných zdrojov na ich realizáciu. Posledná kapitola praktickej časti je venovaná ukončeniu projektu, pričom sú kriticky diskutované problémové faktory realizácie celého projektu a vyhodnotenie ako plánovanie, tak i jeho definovaných cieľov. V rámci diplomového projektu boli na záver diskutované limity a prednosti celej transformácie danej webové aplikácie, a to či mala realizácia projektu zmysel a možné návrhy a plány na budúci rozvoj projektu. Na základe získaných poznatkov z realizovaného projektu a určitých odporúčaných postupov plánovania projektu bol následne vytvorený konkrétny plán ďalšej možnej realizácie projektu.
Keywords: Web aplikácie; Angular; MVC; Plánovanie projektu; SPA
Thesis title: Plánovanie a priebeh redesignu webovej aplikácie
Author: Soboňa, Peter
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Pour, Jan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou transformace webové aplikace MVC na SPA. Předkládaná práce si klade za cíl analýzu plánování, průběhu a vyhodnocení efektivity daného projektu z hlediska jeho úspěšnosti, přičemž se zároveň zabývá také návrhem možné optimalizace v jednotlivých procesech. Pro komplexní porozumění dané tématu je teoretická část práce věnována rešerši použité literatury, deskripci použitých metod a vymezení nejvýznamnějších pojmů souvisejících s danou problematikou, jako jsou webové aplikace a Angular 2. Závěr teoretické části je věnován řízení projektů, zejména s zaměřením na plánování projektu, přičemž tato kapitola přímo navazuje na praktickou část diplomové práce, která je věnována samotné realizaci daného projektu. V rámci této části je pozornost zaměřena na popis současného stavu projektu včetně identifikace slabých stránek, které jsou zaznamenány jako cíle projektu. Následně jsou v práci popsány jednotlivé části realizace projektu včetně popisu implementace s ohledem na monitorování spotřebovaných zdrojů na jejich realizaci. Poslední kapitola praktické části je věnována ukončení projektu, přičemž jsou kriticky diskutovány problémové faktory realizace celého projektu a vyhodnocení jak plánování, tak i jeho definovaných cílů. V rámci diplomové práce byly na závěr diskutovány limity a přednosti celé transformace dané webové aplikace a to, zda měla realizace projektu smysl a možné návrhy a plány na budoucí rozvoj projektu. Na základě získaných poznatků z realizovaného projektu a určitých doporučených postupů plánování projektu byl následně vytvořen konkrétní plán další možné realizace projektu.
Keywords: Angular; MVC; Plánování projektu; SPA; Web aplikace
Thesis title: Planning and progress of the redesign a web application
Author: Soboňa, Peter
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Karkošková, Soňa
Opponents: Pour, Jan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This thesis deals with the transformation of a web application from MVC to SPA. The presented work aims to analyze the planning, progress and evaluation of the effectiveness of the project in terms of its success, while also addressing the possible optimization of individual processes. For comprehensive understanding of the subject matter, the theoretical part of the paper is devoted to research on the literature used, description of the methods used, and definition of the most significant concepts related to the issue, such as web applications and Angular 2. The conclusion of the theoretical part is devoted to project management, mainly focusing on project planning, with this chapter directly linking to the practical part of the thesis, which is dedicated to the implementation of the project. In this section, attention is focused on describing the current state of the project, including identifying weaknesses that are recorded as project goals. Subsequently, the individual parts of the project implementation are described, including a description of the implementation with regard to monitoring the resources consumed in their realization. The last chapter of the practical part is dedicated to project closure, with critical discussion of problematic factors in the implementation of the entire project and evaluation of both the planning and its defined objectives. In the thesis, limits and benefits of the entire transformation of the web application were discussed, and whether the project implementation made sense, along with possible suggestions and plans for the future development of the project. Based on the knowledge gained from the implemented project and certain recommended project planning procedures, a specific plan for further possible project implementation was subsequently created.
Keywords: Project planning; Web applications; Angular; SPA; MVC

Information about study

Study programme: Podniková informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 2. 2022
Date of submission: 28. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79747/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
Private annex
Private file
Download
    Last update: