Artificial Intelligence in Digital Art

Thesis title: Umelá inteligencia v digitálnom umení
Author: Biroš, Samuel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bubeníček, Jan
Opponents: Dušek, Václav
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca skúma prínos umelej inteligencie vo svete digitálneho umenia, vizuálnych efektov a filmovej tvorby. V teoretickej časti je čitateľ prevedený vývojom digitálneho umenia ako takého, vývojom umelej inteligencie v umeleckom prostredí, ako funguje a aké má etické a právne problémy v tomto odvetví. V praktickej časti je priblížený nástroj poháňaný umelou inteligenciou, ktorý generuje nové umelecké diela. Pomocou nich sa analyzuje schopnosť rozpoznávať obsah vytvorený umelou inteligenciou a človekom. Ďalej práca skúma v akom rozsahu pomáha umelá inteligencia v tomto odvetví a či jej viac neškodí. Výsledkom práce je analýza súčasnej technológie, kam sa môže posunúť, čo to znamená pre umelcov a aké sú možné riziká.
Keywords: Umelá inteligencia; AI; digitálne umeni
Thesis title: Umelá inteligencia v digitálnom umení
Author: Biroš, Samuel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bubeníček, Jan
Opponents: Dušek, Václav
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá přínos umělé inteligence ve světě digitálního umění, vizuálních efektů a filmové tvorby. V teoretické části je čtenář proveden vývojem digitálního umění jako takového, vývojem umělé inteligence v uměleckém prostředí, jak funguje a jaké má etické a právní problémy v tomto odvětví. V praktické části je přiblížený nástroj poháněný umělou inteligencí, který generuje nová umělecká díla. Pomocí nich se analyzuje schopnost rozpoznávat obsah vytvořený umělou inteligencí a člověkem. Dále práce zkoumá v jakém rozsahu pomáhá umělá inteligence v tomto odvětví a zda jí víc neškodí. Výsledkem práce je analýza současné technologie, kam se může posunout, co to znamená pro umělce a jaká jsou možná rizika.
Keywords: Umělá inteligence; AI; digitální umění
Thesis title: Artificial Intelligence in Digital Art
Author: Biroš, Samuel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bubeníček, Jan
Opponents: Dušek, Václav
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The bachelor's thesis examines the contribution of artificial intelligence in the world of digital art, visual effects and filmmaking. In the theoretical part, the reader is taken through the development of digital art as such, the development of artificial intelligence in the artistic environment, how it works and what are the ethical and legal problems in this industry. In the practical part, a tool powered by artificial intelligence that generates new works of art is presented. They are used to analyze the ability to recognize content created by artificial intelligence and humans. Furthermore, the work examines to what extent artificial intelligence helps in this industry and whether it does not harm it more. The result of the work is an analysis of current technology, where it can move, what it means for artists and what are the possible risks.
Keywords: Artificial intelligence; AI; digital art

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Multimedia

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 2. 2023
Date of submission: 8. 5. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83708/podrobnosti

Files for download

    Last update: