Design and development of a plugin for the CMS WordPress for interactive framework calculations

Thesis title: Návrh a vývoj pluginu do CMS WordPress pro interaktivní rámcové kalkulace
Author: Jandák, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Smutný, Zdeněk
Opponents: Chudán, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací zásuvného modulu do systému WordPress, pro vytváření interaktivních rámcových kalkulací. Finální produkt je zaměřen na menší firmy a jednotlivce, kteří využívají systém WordPress pro správu svých webových stránek a chtějí do nich přidat interaktivní kalkulačky pro výpočet kvantitativních položek. Aplikace má pak za úkol zjednodušit tvorbu a úpravu zmíněných položek a kalkulací. Aplikace je postavena na programovacích jazycích PHP a JavaScript. Využívá vestavěných funkcí od WordPress API. Práce začíná analýzou studií konkurence a končí testováním naimplementovaného modulu a jeho distribucí.
Keywords: JavaScript; kalkulace; PHP; plugin; testování; WordPress
Thesis title: Design and development of a plugin for the CMS WordPress for interactive framework calculations
Author: Jandák, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Smutný, Zdeněk
Opponents: Chudán, David
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the design and implementation of a plugin for WordPress, for creating interactive framework calculations. The final product is aimed at smaller companies and individuals who use the WordPress system to administer their websites and want to add interactive calculators to calculate quantitative items. The application is then tasked with making it simple to create and edit those items and calculations. The application is built on PHP and JavaScript programming languages. And it uses built-in features from WordPress API. The thesis starts with an analysis with a study of competition and ends with testing the implemented module and its distribution.
Keywords: JavaScript; calculation; PHP; plugin; testing; WordPress

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 11. 2022
Date of submission: 11. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83322/podrobnosti

Files for download

    Last update: